KOMUNIKATË PËR MEDIA – Konfiskimin i pasurisë për mos pagesës të borxheve ndaj ATK-së

Publikuar më 03, 04 2014 15:27:34

Administrata Tatimore e Kosovës,  ju njofton se me qëllim të inaksimit të borxheve tatimore ka ndërmarrë një sërë aktivitetesh për konfiskimin e pasurisë bazuar në ligjin Nr.03/L-222 Për Administratën Tatimore dhe Procedurat nenit 34-Mase për marrje pasurie, paragrafi 1 citojmë:

Në qoftë se një person i cili është i detyruar të paguajë një lloj tatimi nuk paguan ose refuzon të paguajë brenda dhjetë (10) ditëve pas dorëzimit të një njoftimi për vlerësim, Drejtori i Përgjithshëm ose zyrtari i autorizuar me shkrim nga Drejtori i Përgjithshëm ka të drejtë të ligjshme të mbledhë shumën e tillë (dhe shuma të tjera që janë të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e masës për marrje pasurie) me masën për konfiskim pasurie që i përket personit të tillë (qoftë në pronësi fizike të tatimpaguesit ose një personi të tretë)”.

ATK, bazuar në ligjet në fuqi, pas respektimit të të gjitha procedurave, ka konfiskuar pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme si tokë, objekte afariste e automjete që tejkalojnë shumën 500.000 euro, për të shlyer borxhet e prapambetura.

(more…)

Njoftim për tatimpagues – ATK, rifreskon listat e bizneseve të publikuara në ueb-faqe

Publikuar më 11:03:50

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në bazë të Nenit 12 dhe 23 të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, si dhe Nenit 9; 12; 13; 14 dhe 15 të Udhëzimit Administrativ Nr. 15/2010, në ueb-faqe vazhdimisht bën publikimin e listës së bizneseve:

(more…)

Njoftim për tatimpagues – ATK, do të konfiskojë printerët jo-fiskal!

Publikuar më 01, 04 2014 13:25:03

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor aty ku nuk kërkohet të lëshohet faturë tatimore dhe aty ku pagesa nuk bëhet përmes transferit bankar, janë të obliguar  që të pajisen me Arkë Fiskale dhe të lëshojnë Kupon Fiskal.

Pajisja e konsumatorëve me Kupon Fiskal, është detyrim në momentin e furnizimit të mallrave ose ofrimit të shërbimeve.

Po ashtu, ATK, ju rikujton se lëshimi i dokumentit të rrejshëm  (kuponë jo-fiskal përmes pajisjeve jo-fiskale) kualifikohet si vepër penale sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Çdo tatimpagues i cili është i pajisur me Arkë Fiskale, është i obliguar të lëshojë Kupon Fiskal, ndërsa nëse i njëjti lëshon kupon jo-fiskal përmes pajisjes jo fiskale, pajisja e tillë do t’i konfiskohet në harmoni me Neni 76 të  Ligjin Nr.03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat dhe i njëjti në bazë të nenit 78 dhe 80 të Kodit të Procedurës Penale Nr. 04/L-123, do të bëhet objekt i denoncimit dhe i ndjekjes penale tek organet kompetente.

(more…)

Page 1 of 6012345...102030...Last »