KOMUNIKATË PËR MEDIA – Rritet interesimi për dorëzimin e kuponëve fiskal

Publikuar më November 25, 2015 14:34

ZarfiKuponaFiskalMbledhja e kuponëve fiskal dhe dorëzimi i tyre në Administratën Tatimore të Kosovës për të marrë rimburismin për to ka shtuar interesimin e qytetarëve krahasuar me tremujorin e kaluar kur filloi ky projekt. Ajo është shtuar në masën 141%.

Për periudhën korrik, gusht e shtator janë pranuar 54,104 pliko me kuponë fiskal nga 56,219 sa kanë aplikuar në faqen e internetit të ATK, ku janë dorëzuar 3,380,894 kuponë.

Deri më tani ATK ka rimbursuar 23,135 qytetarë me shumën 395,855 euro dhe është duke vazhduar të shqyrtojë të gjitha aplikacionet ashtu që të rimbursojë mjetet për të gjithë qytetarët, të cilët kanë respektuar procedurat e parapara me Vendimin Shpjegues Publik Nr. 02/2015 dhe Fletëpalosjen “Udhëzues për dorëzimin e plikove me Kuponë Fiskal”. Si rrjedhojë e shtimit të kërkesave dhe numrit të kufizuar të stafit që ka ATK kërkojmë nga qytetarët që të tregojnë mirëkuptim në procesin e pranimit të rimbursimit. (more…)

Njoftim për tatimpagues – Transmetimi (dërgimi) i të dhënave nga Pajisja Elektronike Fiskale (PEF) në ATK

Publikuar më November 23, 2015 15:40

Untitled

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste se në bazë të legjislacionit tatimor, të gjitha bizneset që janë të pajisura me Pajisje Elektronike Fiskale (Arkë Fiskale, Printer Fiskal, Sistem Fiskal) janë të obliguara të lëshojnë Kupon Fiskal, si dhe të bëjnë transmetimin (dërgimin) e raporteve periodike në ATK.

Pajisja Elektronike Fiskale (PEF) nuk duhet të llogaritet si aset që duhet vetëm ta posedoni, por këtë aset duhet ta përdorni duke lëshuar kuponë fiskal dhe të transmetoni të dhënat në ATK.

Mos lëshimi i kuponit fiskal nga PEF dhe mos transmetimi i të dhënave në ATK janë të ndëshkuara me ligjet në fuqi.

Gjithashtu, ju njoftojmë se ATK në teren ka angazhuar Inspektorët Tatimor, të cilët do t’i kontaktojnë (vizitojnë) të gjitha bizneset, të cilat nuk kanë transmetuar të dhënat nga PEF në ATK.

(more…)

Raport nga Administrata Tatimore e Kosovës

Publikuar më November 11, 2015 14:11

vector_210-252_41-512Që nga hyrja në fuqi e Pakos së re fiskale konkretisht ligjit për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar Nr. 05/L-37, në mesin e risive ligjore janë edhe lirimet nga TVSH-ja në importim të mallrave, të cilat ndikojnë pozitivisht në aktivitetet ekonomike të tatimpaguesve. Deri para hyrjes në fuqi të këtij ligji, të gjithë importuesit (përveç rasteve specifike) është dashur të paguajnë TVSH-në në importim të mallrave.  Tani me ndryshimet ligjore të TVSH-së janë bërë avansime sa i përket importimit për një kategori të caktuar biznesore, të cilët janë të liruar nga pagesa e TVSH-në në importim. Pikërisht këto ndryshime ligjore janë mirëpritur nga tatimpaguesit, sepse ndikojnë në rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe atyre tregtare.

Këto risi lidhen me kategorinë e prodhuesve në importimin e lëndës së parë dhe atë tregtare për pajisjet e reja të teknologjisë informative, respektivisht, nenit 29 “Lirimet në importim”,paragrafit, 1 citat: (more…)

Page 1 of 8412345...102030...Last»