NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Ministri i Financave, nxjerr Udhëzim Administrativ për Transferimin e Çmimit

Publikuar më July 26, 2017 13:27

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se me datë 20.07.2017, Ministri i Financave ka nxjerr Udhëzimin Administrativ MF-Nr. 02/2017 për Transferimin e Çmimit.

Ky Udhëzim Administrativ përcakton rregullat dhe procedurat për administrimin dhe zbatimin e transferimit të çmimeve në përputhje me dispozitat e nenit 27 të Ligjit Nr. 05/L-029 për Tatimin mbi të Ardhurat e Korporatave.

Dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ janë të zbatueshme për transaksionet e kontrolluara në mes të palëve të lidhura, që janë subjekte të juridiksioneve të ndryshme tatimore. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Këmbimi i përvojave në fushën e Transferimit të Çmimit

Publikuar më July 19, 2017 19:50

Nga 17 deri 21 Korrik 2017 përfaqësues të ATK janë duke qëndruar në punëtorinë e organizuar nga OECD në Qendrën e Trajnimeve të Agjencisë së të Hyrave në Ankara-Turqi.

Qëllimi i punëtorisë është këmbimi i përvojave në fushën e Transferimit të Çmimit, me theks të veçantë në zbatimin e udhëzuesit të OECD për Transferimin e Çmimit.

Gjithashtu,  temë e diskutimit është edhe puna e bërë nga grupet punuese të OECD,  që do të reflekton në ndryshimin e këtij udhëzuesi, konkretisht raporti 8, 9, 10 dhe 13 i BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) në vija të trasha. (more…)

KOMUNIKATË E BRENDSHME – Unifikimi i shërbimeve ndaj tatimpaguesve

Publikuar më July 18, 2017 17:40

Departamenti i Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve – Zyra Qendrore, ka mbajtur sot takimin e rregullt mujor me udhëheqësit e shërbimit të tatimpaguesve nga regjionet, si dhe këshilltarët tatimor nga regjionet dhe zyra qendrore.

Ky takim është mbajtur në bashkëpunim me departamentet tjera të ATK-së, me qëllim që të diskutohen temat si në vijim:

1.Udhëzuesi lidhur me procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor;

2.Plani i komunikimit me tatimpagues 2017; (more…)

Page 1 of 14312345...102030...Last»