NJOFTIM PËR MEDIA

Publikuar më September 29, 2016 15:00

Të nderuar qytetarë,

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton qytetarët rreth aplikimit dhe dorëzimit të plikove me kuponë fiskal për TM3/2016 (tremujorin e tretë 2016).

Aplikimi për rimbursim të mjeteve nga grumbullimi i Kuponëve Fiskal për TM3/2016, fillon nga data 01 Tetor 2016 deri me 31 Tetor 2016.

Aplikimi bëhet duke  plotësuar aplikacionin për rimbursim të mjeteve nga grumbullimi i Kuponëve Fiskal. Aplikacioni duhet të plotësohet në mënyrë elektronike përmes ueb-faqes së Administratës Tatimore të Kosovës www.atk-ks.org, në linkun Shërbime Elektronike – Aplikacioni për Kuponë Fiskal. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Administrata Tatimore e Kosovës e përkushtuar në parandalimin dhe luftimin e evazionit fiskal

Publikuar më September 28, 2016 15:31

Administrata Tatimore e Kosovës  në vazhdimësi është duke punuar me qëllim të parandalimit të evazionit fiskal.

Drejtoria e Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës, e cila funksionon në kuadër të ATK-së,  nga muaji Janar deri më tani, ka zhvilluar aktivitete, aksione, asistime të ndryshme, të cilat kanë rezultuar mjaftë të suksesshme.

Me qëllim të verifikimit të transaksioneve fiktive dhe korrigjimin e tyre, DHTI ka zhvilluar 339 aktivitete, ku bëjnë pjesë edhe hetimet tatimore. Lidhur me shmangien tatimore janë intervistuar 158 të dyshuar dhe dëshmitarë.

Janë ndërmarrë 29 aksione (asistime) të përbashkëta me institucionet e zbatimit të ligjit: 11 aksione (asistime) me Policinë e Kosovës dhe 18 aksione (asistime) me Doganën e Kosovës. Në fokus të këtyre aksioneve ka qenë verifikimi i dokumentacionit nën dyshimin e shmangies tatimore. (more…)

NJOFTIM PËR MEDIA – ATK publikon listën e tatimpaguesve që u janë aprovuar Lirimet e TVSH-së në importim të mallrave

Publikuar më September 15, 2016 14:38

Administrata Tatimore e Kosovës në bazë të Nenit 29 të Ligjit për TVSH Nr. 05/L-037, publikon listat e bizneseve që u janë aprovuar kërkesat për lirime të TVSH-së në importim të  mallërave për Lëndë të parë dhe Pajisje të Teknologjisë Informative.

Përmes Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015, Nenit 48, janë përcaktuar kushtet dhe detajet tjera për mënyrën e realizimit të këtyre të drejtave ligjore.

Përmes kërkesës së tatimpaguesit (aplikacionit), e cila duhet të shkarkohet nga web- faqja e ATK-së, si dhe dokumenteve  tjera të duhura që duhet t’i bashkangjiten (të përshkruara në nenin 48 të UA Nr. 03/2015), Komisioni i ATK-së i autorizuar për këto lirime do t’i shqyrtojë këto kërkesa brenda 15 ditëve nga dita e pranimit të saj. (more…)

Page 1 of 11012345...102030...Last»