Administrata Tatimore e Kosovës, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik për Kompanitë e sigurimeve dhe risigurimeve

Publikuar më March 9, 2012 15:22

Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 02/2012 për Trajtimin e transaksioneve të Sigurimit dhe Ri-Sigurimit.

Ky Vendim Shpjegues rregullon trajtimin për çështje tatimore nga aspekti i Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, të transaksioneve, të realizuara nga Kompanitë e Sigurimeve dhe Ri-sigurimeve.

Sipas këtij Vendimi Shpjegues Publik, të gjitha transaksionet nga Kompanitë e Sigurimeve dhe Ri-sigurimeve, duke përfshirë shërbimet e lidhura të bëra nga brokerat e sigurimit dhe agjentët e sigurimit, gjatë periudhës kalimtare 01.01.2010 deri me 31.12.2012, trajtohen si furnizime të tatueshme me të drejtën e zbritjes së TVSh-së, së zbritshme.

Ky Vendim hyri në fuqi me datën: 07.03.2012.

 

Vendimin Shpjegues Publik për Kompanitë e Sigurimeve dhe Ri-sigurimeve, mund ta gjeni në linkun Publikime.