Administrata Tatimore e Kosovës, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik për Ndërmarrjet Publike

Publikuar më March 5, 2012 08:21

Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 1/2012 për shumën e tatueshme në furnizimet me TVSh – Ndërmarrjet Publike.

Ky Vendim Shpjegues rregullon trajtimin për çështje tatimore nga aspekti i Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, të furnizimeve të mallrave dhe të shërbimeve, të realizuara nga Ndërmarrjet Publike.

Sipas këtij Vendimi Shpjegues Publik, Ndërmarrjet Publike, do të deklarojnë për TVSh, në bazë të inkasimit që realizojnë dhe jo në bazë të faturimit.

Ky Vendim hyri në fuqi me datën: 01.03.2012, dhe do të ketë efekt retroaktiv nga 1 Janari 2009. I njëjti do të vazhdojë të aplikohet deri më 31 Gusht 2013.

Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2012 për Ndërmarrjet Publike, mund ta gjeni në linkun Publikime.