Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar me tatimpagues

TEMA:   ZBATIMI I PAKOS SË RE FISKALE

· Ligji nr. 05/L-037 Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar

· Ligji nr. 05/L-028 Për Tatimin në të Ardhura Personale

· Ligji nr. 05/L-029 Për Tatimin në të Ardhura   të Korporatave

· Ligji nr. 05/L-043 Për Faljen e Borxheve Publike

 

SEMINARI MBAHET:

 

Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqsues të tyre), përfaqsues të njësive të përhersheme, kontabilist dhe qytetarë të interesuar, me qëllim  që të informohen për Pakon e re Fiskale, si: Ligji për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, Ligji për Tatimin në të Ardhura Personale, Ligji për Tatimin në të Ardhura të Korporatave, si dhe Ligji nr. 05/L-043 për Faljen e Borxheve Publike.

Materialin i cili do të prezantohet, mund ta shkarkoni në ueb-faqe të ATK-së www.atk-ks.org , në linkun Multimedia, Materiale & Prezantime.

Për informata tjera kontaktoni:

Tel.: 038/200-250 17,

e-mail: info@atk-ks.org ,

web: www.atk-ks.org