Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar me tatimpagues

Publikuar më January 28, 2016 09:45

SEMINAR

TEMA:

-Deklarimi Vjetor për Biznese Individuale (PD), Korporata (CD) dhe Ortakëri (DO)

-Raportimi i Blerjeve mbi 500€

-Raportimi i Pasqyrave Financiare

Për informata rreth mbajtjes së seminarit, referojuni tabelës vijuese:

 

tblSeminarishq

Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqsues të tyre), përfaqsues të njësive të përhersheme, kontabilist dhe qytetarë të interesuar, me qëllim  që të informohen për Deklarimin Vjetor për Tatimin në të Ardhura Personale – PD; Deklarimin Vjetor për Tatimin në të Ardhura të Korporatave – CD; Deklarimin nga Ortakëritë – DO; Raportimin e Blerjeve mbi 500€; Raportimin e Pasqyrave Financiare sipas Ligjit për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim Nr. 04/L-014;

 Materialin i cili do të prezantohet, mund ta shkarkoni në ueb-faqe të ATK-së www.atk-ks.org , në linkun Multimedia, Materiale & Prezantime.