ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS Organizon Seminar me Tatimpagues

Publikuar më January 24, 2017 11:01

TEMA:   

-Deklarimi vjetor dhe raportimi i Pasqyrave Financiare

-Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH-së për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit, brenda vendit

-Raportimi i Librit të Blerjes dhe Librit të shitjes, përmes Sistemit Elektronik – EDI

SEMINARI MBAHET:

Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqsues të tyre), përfaqsues të njësive të përhersheme, kontabilist dhe qytetarë të intresuar  me qëllim  që të informohen për deklarimin vjetor dhe pasqyrat financiare, mënyrën e aplikimit të ngarkesës së kundërt të TVSH-së për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit, brenda vendit (sipas udhëzimit të ri Administrativ nr. 06/2016), si dhe për mënyrën e raportimit të Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes, përmes Sistemit Elektronik – EDI.

 

Për informata tjera kontaktoni

Tel.: 038/200-250 17,

e-mail: info@atk-ks.org ,

web: www.atk-ks.org