Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar me tatimpagues

Publikuar më February 22, 2017 08:49

TEMA:

-Deklarimi vjetor dhe raportimi i Pasqyrave Financiare

-Raportimi i Librit të Blerjes dhe Librit të shitjes, përmes Sistemit -Elektronik – EDI

-Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH-së për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit, brenda vendit

SEMINARI MBAHET

Në këtë seminar ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqsues të tyre), përfaqsues të njësive të përhersheme, kontabilist dhe qytetarë të intresuar  me qëllim  që të informohen për deklarimin vjetor dhe pasqyrat financiare, mënyrën e aplikimit të ngarkesës së kundërt të TVSH-së për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit, brenda vendit (sipas udhëzimit të ri Administrativ nr. 06/2016), si dhe për mënyrën e raportimit të Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes, përmes Sistemit Elektronik – EDI.