(sq)

Në këto seminare marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqësues të tyre), përfaqësues të njësive të përhershme, kontabilistë dhe qytetarë të interesuar, me qëllim që të informohen për mënyrën e Deklarimit Vjetor, si PD,CD, DO, Raportimi i Blerjeve mbi 500 €,Tatimi i Mbajtur në Burim, Procedurat e Rimbursimit,etj.

Materialin i cili do të prezantohet, mund ta shkarkoni në ueb-faqe të ATK-së www.atk-ks.org, në linkun nga Multimedia, Materiale & Prezantime.