seminar

Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar për tatimpagues

TEMA:

ZBATIMI I UDHËZIMIT ADMINISTRATIV PËR TRANSFERIMIN E ÇMIMIT

 SEMINARI MBAHET:

Data Ora Vendndodhja
06.03.2018 10:00 Hotel “EMERALD” Prishtinë

Në këtë seminar ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit që janë subjekt i tatimit në të ardhurat e korporatave dhe të cilët marrin pjesë në një apo më shumë transaksione të kontrolluara me palët e lidhura që gjenden në dy juridiksione të ndryshme tatimore.

Në seminar do të prezantohet edhe formulari i njoftimit vjetor për transaksionet e kontrolluara dhe plotësimi i tij.

Njomza Alaj