Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar për tatimpagues

TEMA:

  • TRAJTIMI TATIMOR I KONTRATAVE AFATGJATE NDËRTIMORE
  • NRYSHIMET NË LIGJIN PËR TATIM NË TË ARDHURA TË KORPORATAVE

SEMINARI MBAHET:

Data Regjioni  Ora Vendndodhja
19.09.2019 Ferizaj 10:00 Salla e Asamblesë Komunale në Ferizaj
20.09.2019 Mitrovicë 10:00 Salla e Agjencisë për Zhvillim Rural – AZHR për Veri, adresa “Parku i Biznesit”, Mitrovicë
23.09.2019 Prizren 10:30 Salla në Hotel “City”, Prizren
24.09.2019 Gjilan 10:00 Salla e Kuvendit Komunal – Gjilan
26.09.2019 Prishtinë 10:00 Salla në Hotel “EMERALD”, Prishtinë
27.09.2019 Pejë 10:30 Salla e Kuvendit Komunal – Pejë
30.09.2019 Gjakovë 10:30 Salla e Kuvendit Komunal – Gjakovë

Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqësues të tyre), përfaqësues të njësive të përhershme, kontabilistë dhe qytetarë të interesuar me qëllim që të informohen për trajtimin tatimor për aspekte të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), Tatimit në të Ardhura Personale (TAP) dhe Tatimit në të Ardhura të Korporatave (TAK) të kontratave afatgjate ndërtimore, si dhe për ndryshimet ligjore në Ligjin e ri për Tatim në të Ardhura të Korporatave.