Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar për tatimpagues

TEMAT:

-Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH, për shërbimet e blera jashtë Kosovës

-Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH, për shërbimet në lëmin e ndërtimit, brenda vendit

 

SEMINARI MBAHET:

Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqësues të tyre), përfaqësues të njësive të përhershme, kontabilistë dhe qytetarë të interesuar, me qëllim që të informohen për mënyrën e aplikimit të ngarkesës së kundërt të TVSH-së, për shërbimet e blera jashtë Kosovës, si dhe aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së, për shërbimet në lëmin e ndërtimit, brenda vendit. Temat e lartshënuara do të prezantohen edhe me shembuj praktik, gjegjësisht mënyrën e deklarimit të ngarkesës së kundërt në deklaratën e TVSH-së, Librin e Blerjes dhe në Librin e Shitjes.

Njomza Alaj