Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar

Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar për organizatat buxhetore

TEMA:

Mbajtja e Tatimit në Burim në Paga dhe Kontribute Pensionale

SEMINARI MBAHET:

Data: 09.11.2016

Regjioni: Prishtinë

Ora: 10:00

Vendndodhja: Hotel Grand Prishtina – PRISHTINË

Në këtë seminar ftohen të marrin pjesë zyrtarët nga sektori i financave në Organizatat Buxhetore, me qëllim që të informohen lidhur me mbajtjen e Tatimit në burim në Paga dhe Kontribute Pensionale, si dhe për mënyrën e deklarimit dhe pagesës së tatimit dhe kontributit të mbajtur në burim.