Afati për deklarim!

Modifikuar më prill 6, 2017

Formularët që duhet të deklarohën deri me këtë datë:

  • TV – Formulari i Deklarimit dhe Pagesës së TVSH-së

* LIGJI Nr. 03/L-222 , neni 17 pika 7 (Në qoftë se data e deklarimit e përshkruar në legjislacion nuk është ditë pune në Kosovë, data e deklarimit do të jetë dita e parë e punës pas kësaj).