Afati për deklarim!

Modifikuar më tetor 12, 2017

Formularët që duhet të deklarohën deri me këtë datë:

  • WM – Pasqyrë e Mbajtjes në Burim dhe Pagimit të Tatimit
  • CM – Pasqyra e Kontributeve për Pension dhe Formulari i Pagesës
  • WR – Pasqyra e mbajtjes në burim dhe pagesës së Interesit, të drejtës pronësore, Qirasë, Fitoreve në Lotari dhe Personin jo-rezident

TM3

  • IR – Pasqyra e tatimit mbi qiranë dhe pasurinë e patrupëzuar
  • IS – Pasqyra tremujore e tatimit dhe kontributeve për bizneset e vogla individuale
  • IL – Pasqyra tremujore e tatimit dhe kontributeve për bizneset e mëdha individuale
  • QS – Pasqyra Tremujore e pagesës paradhënie për korporatat e vogla
  • QL – Pasqyra Tremujore e pagesës paradhënie për korporatat e mëdha

* LIGJI Nr. 03/L-222 , neni 17 pika 7 (Në qoftë se data e deklarimit e përshkruar në legjislacion nuk është ditë pune në Kosovë, data e deklarimit do të jetë dita e parë e punës pas kësaj).