(sq)

Aktivitet tjetër mjaft i rëndësishëm që ka filluar nga  data 11 korrik dhe ka përfunduar me  29 korrik , është trajnimi i organizuar nga EUCTA me temën “E drejta  Penale  Tatimore në Kosovë”,  ku përveç zyrtareve të  ATK –së pjesëmarrës ishin edhe Prokuroret komunal të disa prokurokurive të Kosovës.

Qëllimi i këtij trajnimi ishte se si të implementohet  Neni 63 në praktikë nga ana e ATK-së dhe Prokurisë.

Gjithashtu, me datë 22 korrik drejtori i përgjithshëm i Administratës Tatimore, z.Behxhet Haliti, ka mbajtur takim me menaxhentin e ATK-së, lidhur me të arriturat  sfidat  dhe zotimet e marra  për përmbushjen e objektivave të parapara për këtëvitë.

Administrata Tatimore e Kosovës vazhdimisht është duke zhvilluar aktivitete  që kanë të bëjnë  me procedura të ndryshme brenda saj.