(sq)

Në këtë seminar ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ (apo përfaqsues të tyre), përfaqsuese të njësive të përhershem, kontabilist dhe qytetarë të intresuar,  me qëllim  që të informohen për reformat ne regjistrimin e bizneseve, deklarimin dhe pagesen e tatimeve dhe ndryshimeve ne legjislacionin tatimor. Për informata tjera kontaktoni Tel.: 038/200-250 17, e-mail: info@atk-ks.org , web: www.atk-ks.org