ATK publikon Broshurën për Personat Fizik “Të ardhurat tuaja janë objekt tatimi!”

Publikuar më July 18, 2014 08:51

ImazhiAdministrata Tatimore e Kosovës, me qëllim që të njoftoj Personat Fizik / Tatimpaguesit lidhur me obligimet e tyre për Tatimin në të Ardhurat Personale, ka publikuar Broshurën Të ardhurat tuaja janë objekt tatimi!”.

Përmes kësaj broshure të gjithë Personat Fizik, do të informohen më për së afërmi për obligimet e tyre tatimore, si dhe mënyrën e deklarimit dhe pagesës konform Ligjit për Tatimin në të Ardhurat Personale.

Administrata Tatimore e Kosovës, në vazhdimësi do të identifikojë Personat Fizik, të cilët i’u shmangen detyrimeve tatimore.

Njëherësh, ATK, inkurajon të gjithë Personat Fizik, që të deklarojnë dhe paguajnë detyrimet tatimore, në mënyrë që të mos bëhen objekt i ndëshkimeve.

Broshura “Të ardhurat tuaja janë objekt tatimi!” është në dispozicion të tatimpaguesve në ueb-faqen e ATK-së www.atk-ks.org tek linku Multimedia-Fletëpalosje.

Administrata Tatimore e Kosovës