Bashkim (Shefqet) SHALA, lindur me 20 Janar 1972  në  Penduh, Podujeve

e-mail adresa: bashkim.shala@atk-ks.org  dhe bashkim.shala@live.com

Edukimi dhe kualifikimet profesionale:

1.ECC i diplomuar -Fakulteti Ekonomik , Universiteti i Prishtinës – Kontabilitet dhe Financa 1992/93 deri 1997/98
2.Master –  Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus” Prishtinë,  Menaxhment 2011/12 deri 2013/14
3.The CIPFA International Certificate in Public Sector Internal Auditing,  Prill 2015;
4.Leadership Development Program” – USAID  Graduate, Qershor 2007
5.Profesional Development Program” – USAID  Graduate, Dhjetor 2006

Përvoja e punës:

 • Zv/ Drejtor i Përgjithshëm, Administrata Tatimore e Kosovës – Departamenti i Operacioneve, Mars 2016 vazhdim;
 • Drejtor, Njesia e Auditimit te Brendshem(NJAB), Mars 2012 – Mars 2016;
 • Zv/ Drejtor i Përgjithshëm, Administrata Tatimore e Kosovës – Departamenti i Operacioneve, Qershor 2005 – Shkurt 2012
 • UD- Drejtor i Përgjithshëm, Administrata Tatimore e Kosovës, Dhjetor 2007 – Maj 2008;
 • Menaxher i Departamentit te Kontrollit, Prill 2003- Qershor 2005;
 • Këshilltar i Menaxherit te Kontrollave, Mars 2001 deri ne vitin 2003;
 • Inspektor i bizneseve te mëdha, Shtator 2000 deri Mars 2001;
 • Inspektor i bizneseve te vogla, Prill 2000 deri ne Shtator 2000;
 • Operator ne TI ne Fakultetin Ekonomik, Universiteti i Prishtinës, Shtator 1999– Prill 2000.

Angazhime te veçanta:

 • Hartimi i Planeve Strategjike te ATK-se, per vitet 2007-2010, 2010 – 2015 dhe 2015-2020;
 • Strategjia e Përmbushjes 2010-2015;
 • Strategjia e Auditimit te Brendshem per 2015-2017;
 • Grupet per hartimin e Ligjeve Tatimore te Kosovës (Proceduarat, Tatimet);
 • Hartimi i Planit te punes per Auditimin e Brendshem;