Njoftim për tatimpagues – Mbajtja e tatimit në burim është detyrim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat fizik afarist dhe personat juridik, se janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për pagesat që i bëjnë për: paga dhe pensione, interes, të drejta pronësore, qira, kategori të veçanta dhe për pagesa të caktuara për jo rezidentë, ashtu siç është përcaktuar në Legjislacionin Tatimor. Aktivitetet …

Njomza Alaj Njoftimet
Pajisu Me Arke Fiskale

Njoftim për tatimpagues – Pajisu me PEF dhe lësho Kuponë Fiskal!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor aty ku nuk kërkohet të lëshohet faturë tatimore, janë të obliguar që të pajisen me Pajisje Elektronike Fiskale (PEF) dhe të lëshojnë Kuponë Fiskal. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen te tatimpaguesit, të …

Njoftim për tatimpagues – Afati i deklarimit vjetor për periudhën 2017

Të nderuar tatimpagues, Bazuar në Legjislacionin Tatimor, afati për deklarimin vjetor dhe pagesën e Tatimit në të Ardhura Personale, Tatimit në të Ardhura të Korporatave dhe Ortakëritë, është më 31 mars ose para 31 marsit të vitit që pason periudhën tatimore. Sipas nenit 17, paragrafit 7 të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, …

Njoftim për të punësuarit – Verifiko deklarimin nga punëdhënësi juaj!

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se ka lëshuar në funksion ueb-aplikacionin, i cili mundëson Verifikimin e deklarimit nga punëdhënësi juaj. Të punësuarit, përmes ueb-faqes së ATK-së www.atk-ks.org, i mundësohet verifikimi i deklarimit të tij si i punësuar, nga punëdhënësi i tij, pa pasur nevojë të paraqitet fizikisht në sportelet e Shërbimit të Tatimpaguesve. Për …

SQARIM PËR QYTETARË

Administrata Tatimore e Kosovës  njofton të gjithë qytetarët, të cilët kanë qenë fitues nga tërheqja e numrave potencial fitues për periudhën TM4 2017, se procesi i verifikimit të plikove me kuponë fiskal ka përfunduar, dhe tani presim që të ekzekutohen listat e fituesve për rimbursim të mjeteve. Rimbursimi i fituesve do të bëhet më së …

Njoftim për tatimpagues – Përzgjedhja e punëdhënësit primar apo sekondar, është obligim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë punëdhënësit, se janë të detyruar, që në momentin e pagesës së pagës për të punësuarin, të mbajnë tatimin në burim në paga dhe kontribute pensionale, ashtu siç është përcaktuar në Legjislacionin Tatimor. Punëdhënësi, përmes deklarimit të listës së pagesës mujore, në formatin elektronik të përcaktuar nga Administrata Tatimore …

Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar për tatimpagues

TEMA: ZBATIMI I UDHËZIMIT ADMINISTRATIV PËR TRANSFERIMIN E ÇMIMIT   SEMINARI MBAHET: Data Ora Vendndodhja 06.03.2018 10:00 Hotel “EMERALD” Prishtinë Në këtë seminar ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit që janë subjekt i tatimit në të ardhurat e korporatave dhe të cilët marrin pjesë në një apo më shumë transaksione të kontrolluara me palët e lidhura …

Njoftim për tatimpagues – Pajisja me Certifikatë të mbajtjes së tatimit në burim, është obligim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat fizikë afarist dhe personat juridikë, se janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për pagesat që i bëjnë për: paga dhe pensione, interes, të drejta pronësore, qira, kategori të veçanta dhe për pagesa të caktuara për jo rezidentë, ashtu siç është përcaktuar në Legjislacionin Tatimor. Secili …

Njoftim për tatimpagues – Raportimi i blerjeve mbi 500 €

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, nga data 1 janar 2018 dhe deri me datën 31 mars 2018, personat e angazhuar në tregti ose afarizëm, të cilët tatohen në bazë të të hyrave reale dhe që bëjnë blerje të mallrave ose shërbimeve nga …

Njoftim për tatimpagues – Regjistrimi i Mallrave në Stoqe

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, tatimpaguesit duhet të regjistrojnë mallrat në stoqe në fund të vitit kalendarik. Regjistrimi i tillë duhet të jetë i gatshëm më së largu deri me datën 10 Janar të vitit 2018. Çdo tatimpagues, pa marrë parasysh qarkullimin …