Njoftim për të punësuarit – Verifiko deklarimin nga punëdhënësi juaj!

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se ka lëshuar në funksion ueb-aplikacionin, i cili mundëson Verifikimin e deklarimit nga punëdhënësi juaj. Të punësuarit, përmes ueb-faqes së ATK-së www.atk-ks.org, i mundësohet verifikimi i deklarimit të tij si i punësuar, nga punëdhënësi i tij, pa pasur nevojë të paraqitet fizikisht në sportelet e Shërbimit të Tatimpaguesve. Për …

SQARIM PËR QYTETARË

Administrata Tatimore e Kosovës  njofton të gjithë qytetarët, të cilët kanë qenë fitues nga tërheqja e numrave potencial fitues për periudhën TM4 2017, se procesi i verifikimit të plikove me kuponë fiskal ka përfunduar, dhe tani presim që të ekzekutohen listat e fituesve për rimbursim të mjeteve. Rimbursimi i fituesve do të bëhet më së …

Njoftim për tatimpagues – Përzgjedhja e punëdhënësit primar apo sekondar, është obligim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë punëdhënësit, se janë të detyruar, që në momentin e pagesës së pagës për të punësuarin, të mbajnë tatimin në burim në paga dhe kontribute pensionale, ashtu siç është përcaktuar në Legjislacionin Tatimor. Punëdhënësi, përmes deklarimit të listës së pagesës mujore, në formatin elektronik të përcaktuar nga Administrata Tatimore …

Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar për tatimpagues

TEMA: ZBATIMI I UDHËZIMIT ADMINISTRATIV PËR TRANSFERIMIN E ÇMIMIT   SEMINARI MBAHET: Data Ora Vendndodhja 06.03.2018 10:00 Hotel “EMERALD” Prishtinë Në këtë seminar ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit që janë subjekt i tatimit në të ardhurat e korporatave dhe të cilët marrin pjesë në një apo më shumë transaksione të kontrolluara me palët e lidhura …

Njoftim për tatimpagues – Pajisja me Certifikatë të mbajtjes së tatimit në burim, është obligim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat fizikë afarist dhe personat juridikë, se janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për pagesat që i bëjnë për: paga dhe pensione, interes, të drejta pronësore, qira, kategori të veçanta dhe për pagesa të caktuara për jo rezidentë, ashtu siç është përcaktuar në Legjislacionin Tatimor. Secili …

Njoftim për tatimpagues – Raportimi i blerjeve mbi 500 €

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, nga data 1 janar 2018 dhe deri me datën 31 mars 2018, personat e angazhuar në tregti ose afarizëm, të cilët tatohen në bazë të të hyrave reale dhe që bëjnë blerje të mallrave ose shërbimeve nga …

Njoftim për tatimpagues – Regjistrimi i Mallrave në Stoqe

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, tatimpaguesit duhet të regjistrojnë mallrat në stoqe në fund të vitit kalendarik. Regjistrimi i tillë duhet të jetë i gatshëm më së largu deri me datën 10 Janar të vitit 2018. Çdo tatimpagues, pa marrë parasysh qarkullimin …

NJOFTIM PËR QYTETARË

Të nderuar qytetarë, Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton rreth aplikimit për rimbursim nga kuponët fiskal për TM4/2017 ( tetor, nëntor, dhjetor  2017). Aplikimi për rimbursim të mjeteve nga grumbullimi i Kuponëve Fiskal për TM4/2017, fillon nga data 01 janar 2018 deri me 31 janar 2018. Aplikimi bëhet duke  plotësuar aplikacionin për rimbursim të mjeteve nga …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Aplikimi i formave të reja të Certifikatës së Rezidencës Tatimore në Republikën e Kosovës

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga muaji janar i vitit 2018, do të filloj aplikimi i formave të reja të Certifikatës së Rezidencës Tatimore në Republikën e Kosovës. Certifikatat që do të aplikohen/lëshohen nga ATK janë: Certifikatë e Rezidencës Tatimore për personin fizik afarist/juridik, për përcaktimin e Rezidencës Tatimore në Republikën e Kosovës; …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Hyjnë në fuqi dhe zbatohen edhe dy Marrëveshje për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në vitin 2017 kanë hyrë në fuqi edhe dy Marrëveshje të reja për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal, lidhur me tatimet mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin, si: Marrëveshje në mes të Kosovës dhe Emirateve të Bashkuara Arabe; Marrëveshje në mes të Kosovës …