Njoftim për Institucionet Financiare

Të nderuara institucione financiare, Tashmë është viti i katërt që kërkohet raportimi sipas Ligjit Nr. 05/L-013 që ka ratifikuar Marrëveshjen FATCA, në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës me qëllim të uljes së evazionit tatimor nga qytetarët e ShBA-së në lidhje me pasuritë e tyre financiare jashtë ShBA-së. Bazuar në …

Njoftim për qytetarë

Administrata Tatimore e Kosovës njofton të gjithë qytetarët që aplikojnë për rimbursim nga kuponët fiskal (dhe ata që kanë aplikuar për TM2 2018) që ti verifikojnë llogarit e tyre bankare, pasi që kemi pranuar informacione nga qytetarët se për TM1 2018, tek disa qytetar nuk janë rimbursuar mjetet në llogaritë e tyre pasi që kanë …

Njoftim për të punësuarit – Verifiko deklarimin nga punëdhënësi juaj!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të punësuarit se përmes ueb-faqes së ATK-së, mundësohet verifikimi i deklarimit si të punësuar, nga punëdhënësit e tyre, pa pasur nevojë të paraqiten fizikisht në sportelet e Shërbimit të Tatimpaguesve. Për të bërë verifikimin e tillë, i punësuari, përmes ueb faqes së ATK-së, www.atk-ks.org, në linkun Vërtetimi tatimor, zgjedh shërbimin …

Njoftim për tatimpagues – Lirimet nga TVSH për importet / furnizimet brenda vendit, të financuara nga të ardhurat e donacioneve

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë tatimpaguesit se importimi i mallrave, si dhe blerja e mallrave/shërbimeve brenda vendit, janë të liruara nga TVSH, nëse dëshmohet se importimi/blerja bëhet me mjete të financuara nga donacionet. Për t’u liruar nga TVSH, përfituesi i donacionit duhet të dëshmoj përmes marrëveshjes së financimit apo ndonjë dokumenti tjetër se …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, edhe me një shërbim të ri elektronik!

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga data 01 qershor 2018 është publikuar versioni i ri i Sistemit Elektronik – EDI, i cili ofron edhe shërbimin – Menaxhimi i Rimbursimeve. Shërbimi i ri elektronik për Menaxhimin e Rimbursimeve është funksionalizuar në sistemin elektronik EDI, dhe është në dispozicion për tatimpaguesit, të cilët bëjnë kërkesë …

Njoftim për qytetarë

Administrata Tatimore e Kosovës njofton të gjithë qytetarët se në rrjetin social Facebook janë hapur disa llogari në emër të ATK-së, të ngjashme si kjo https://www.facebook.com/kuponatfiskal/ . Ne ju bëjmë më dije se e vetmja llogari zyrtaren në Facebook e ATK-së është kjo https://www.facebook.com/rks.atk/ krejt çka ju intereson të dini rreth aktiviteteve të administratës tatimore, …

Njoftim nga Administrata Tatimore e Kosovës – Regjistroni veprimtaritë ekonomike dhe deklaroni të punësuarit tuaj!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Unik të Regjistrimit të Biznesit / Numër Fiskal, deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre) dhe të mbajnë Tatimin në Burim dhe Kontributet Pensionale për …

Njoftim për tatimpagues – Mbajtja e tatimit në burim është detyrim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat fizik afarist dhe personat juridik, se janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për pagesat që i bëjnë për: paga dhe pensione, interes, të drejta pronësore, qira, kategori të veçanta dhe për pagesa të caktuara për jo rezidentë, ashtu siç është përcaktuar në Legjislacionin Tatimor. Aktivitetet …

Njomza Alaj Njoftimet
Pajisu Me Arke Fiskale

Njoftim për tatimpagues – Pajisu me PEF dhe lësho Kuponë Fiskal!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor aty ku nuk kërkohet të lëshohet faturë tatimore, janë të obliguar që të pajisen me Pajisje Elektronike Fiskale (PEF) dhe të lëshojnë Kuponë Fiskal. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen te tatimpaguesit, të …

Njoftim për tatimpagues – Afati i deklarimit vjetor për periudhën 2017

Të nderuar tatimpagues, Bazuar në Legjislacionin Tatimor, afati për deklarimin vjetor dhe pagesën e Tatimit në të Ardhura Personale, Tatimit në të Ardhura të Korporatave dhe Ortakëritë, është më 31 mars ose para 31 marsit të vitit që pason periudhën tatimore. Sipas nenit 17, paragrafit 7 të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, …