Njoftim nga Administrata Tatimore e Kosovës – Regjistroni veprimtaritë ekonomike dhe deklaroni të punësuarit tuaj!

Gjithashtu ATK, ju njofton se aktivitetet e sajë, do të përqendrohen pikërisht te këto veprimtari, prandaj, ju inkurajon që t’i përgjigjeni detyrimeve tatimore, në të kundërtën, do të ndërmerren masat ndëshkuese konform legjislacionit tatimor. Me kryerjen e detyrimeve tuaja tatimore, ju kontribuoni direkt në ofrimin e shërbimeve publike, arsimim me standarde të larta, shërbime më …

(sq)

Ai gjithashtu tha se “përmes monitorimit, këshillimit dhe  trajnimit,  ne mund të ndihmojmë institucionet e Kosovës, por gjithashtu ne mund të ndihmojmë këto institucione duke siguruar pajisje shtesë që kanë vlerë të konsiderueshme, sikur që jemi duke e bërë sot”. Ndërsa, ministri Bedri Hamza, duke falënderuar z. De Marnhac dhe misionin e EULEX-it , tha …

(sq)

Para tatimpagueseve në mënyrë të detajuar janë trajtuar çështjet tatimore si: deklarimi vjetor dhe deklarimi i kësteve paradhënie për Tatimin në të Ardhura Personale dhe Tatimin në të Ardhura të Korporatave, përpilimi i deklaratave tatimore dhe deklarimi i të ardhurave nga Ortakëria. Gjithashtu, me fokus të veçantë janë trajtuar edhe çështje të tjera si: Raportimi …

(sq)

Ligji Mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat për mallrat pa origjinë parasheh: Kur një person i angazhuar në aktivitet ekonomik posedon mallra pa origjinë, ai person do t’i nënshtrohet ndëshkimit administrativ me njëzetepesë përqind (25%) të vlerës së tregut së mallrave. Ato mallra mund të merren dhe të mbahen në kujdestari të ATK-së,  me qëllim të …

(sq)

ATK-ja, ka paraparë mbajtjen e seminareve, si në vijim: Regjioni Data Ora Vendndodhja Gjilan 21.03.2012 11:00  Restorant “Luli” Kati i II Mitrovicë 22.03.2012 11:00 Salla e zyrës regjionale të ATK-së Gjakovë 23.03.2012 11:00 Salla e Kuvendit Komunal Pejë 26.03.2012 11:00 Salla e Kuvendit Komunal Prizren 27.03.2012 11:00 Salla e Kuvendit Komunal Ferizaj 28.03.2012 11:00 Qendra …

(sq)

Ky Vendim hyri në fuqi me datën: 07.03.2012.   Vendimin Shpjegues Publik për Kompanitë e Sigurimeve dhe Ri-sigurimeve, mund ta gjeni në linkun Publikime.  

(sq)

Ky Vendim hyri në fuqi me datën: 01.03.2012, dhe do të ketë efekt retroaktiv nga 1 Janari 2009. I njëjti do të vazhdojë të aplikohet deri më 31 Gusht 2013. Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2012 për Ndërmarrjet Publike, mund ta gjeni në linkun Publikime.

(sq)

Sigurisht se sukseset e vazhdueshme bazohen në baza të shëndosha të ndërtuara vit pas viti dhe punë të zellshme të stafit të ATK-së. Duke ofruar shërbime sa më të mira dhe duke krijuar barazi për të gjithë tatimpaguesit. Përkundër vështirësive që sfidojnë, ATK është e vendosur të vazhdojë me përkushtimin më të madh të realizojë …

(sq)

Me Vërtetim Tatimor, si: Vërtetimi për Vizë, Nënshtetësi, Lehoni, etj. mund të pajisen në Zyrën Regjionale më të afërt të Administratës Tatimore të Kosovës, pavarësisht se cilit regjion i përket tatimpaguesi apo i punësuari, ndërsa Vërtetimin për Tender dhe Vërtetimin për Çregjistrim të biznesit, mund ta merrni vetëm në Zyrën Regjionale të së cilës i …

(sq)

Nga Ligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat, janë prezantuar tema, si: përmbushja vullnetare, Regjistrimi, Dokumentimi, Deklarimi dhe Pagesa. Më konkretisht janë trajtuar çështjet si: regjistrimi i biznesit dhe pajisja me numër fiskal, çregjistrimi i tatimpaguesve, krijimi dhe mbajtja e regjistrimeve, regjistrimi i mallit, origjina e mallit, pajisja me Arkë Fiskale, ndëshkimet administrative sipas Ligjit për …