(sq)

ATK-ja, ka paraparë mbajtjen e seminareve, si në vijim: Regjioni Data Ora Vendndodhja Gjilan 21.03.2012 11:00  Restorant “Luli” Kati i II Mitrovicë 22.03.2012 11:00 Salla e zyrës regjionale të ATK-së Gjakovë 23.03.2012 11:00 Salla e Kuvendit Komunal Pejë 26.03.2012 11:00 Salla e Kuvendit Komunal Prizren 27.03.2012 11:00 Salla e Kuvendit Komunal Ferizaj 28.03.2012 11:00 Qendra …

(sq)

Ky Vendim hyri në fuqi me datën: 07.03.2012.   Vendimin Shpjegues Publik për Kompanitë e Sigurimeve dhe Ri-sigurimeve, mund ta gjeni në linkun Publikime.  

(sq)

Ky Vendim hyri në fuqi me datën: 01.03.2012, dhe do të ketë efekt retroaktiv nga 1 Janari 2009. I njëjti do të vazhdojë të aplikohet deri më 31 Gusht 2013. Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2012 për Ndërmarrjet Publike, mund ta gjeni në linkun Publikime.

(sq)

Sigurisht se sukseset e vazhdueshme bazohen në baza të shëndosha të ndërtuara vit pas viti dhe punë të zellshme të stafit të ATK-së. Duke ofruar shërbime sa më të mira dhe duke krijuar barazi për të gjithë tatimpaguesit. Përkundër vështirësive që sfidojnë, ATK është e vendosur të vazhdojë me përkushtimin më të madh të realizojë …

(sq)

Me Vërtetim Tatimor, si: Vërtetimi për Vizë, Nënshtetësi, Lehoni, etj. mund të pajisen në Zyrën Regjionale më të afërt të Administratës Tatimore të Kosovës, pavarësisht se cilit regjion i përket tatimpaguesi apo i punësuari, ndërsa Vërtetimin për Tender dhe Vërtetimin për Çregjistrim të biznesit, mund ta merrni vetëm në Zyrën Regjionale të së cilës i …

(sq)

Nga Ligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat, janë prezantuar tema, si: përmbushja vullnetare, Regjistrimi, Dokumentimi, Deklarimi dhe Pagesa. Më konkretisht janë trajtuar çështjet si: regjistrimi i biznesit dhe pajisja me numër fiskal, çregjistrimi i tatimpaguesve, krijimi dhe mbajtja e regjistrimeve, regjistrimi i mallit, origjina e mallit, pajisja me Arkë Fiskale, ndëshkimet administrative sipas Ligjit për …

(sq)

Vërtetimi Tatimor i lëshuar nga Administrata Tatimore e Kosovës, si I tillë u mundëson tatimpaguesve të shfrytëzojnë të njëjtin vërtetim më shumë se një herë, përkatësisht me një vlefshmëri më të gjatë.   Sa i përket afateve të vlefshmërisë, ato janë si në vijim: 1. Vërtetimi për Tender – i vlefshëm 90 ditë nga data …

(sq)

Seminari, do të mbahet në GRAÇANICË, më datë: 06 Shkurt 2012 (e hënë), në ora 10:00 në objektin “DOLÇEVITA”. Në këto seminar ftohen të marrin pjesë të gjithë të interesuarit me qëllim që të informohen rreth temës së lartshënuar. Mirëpresim pjesëmarrjen tuaj,

(sq)

Ajo çka ATK ka qenë e fokusuar gjatë pothuaj tërë vitit paraprak është zhvillimi i projekteve me rëndësi të lartë, të cilat u ofrojnë tatimpaguesve lehtësira në përmbushjen tatimore. Me një fjali mund të them se viti 2011 ka qenë vit i zhvillimit të projekteve për ofrimin e lehtësirave për tatimpaguesin”, – theksoi z. Haliti …

(sq)

Gjithashtu, ju rikujtojmë se Raportimi bëhet Online nga Ueb faqja e ATK-së www.atk-ks.org , duke klikuar në linkun Raporto Blerjet mbi 500 euro, i cili gjendet në rubrikën e Shërbimeve Elektronike, në anën e majtë të ueb faqes, ku përmes linkut Udhëzime, mund të informoheni për të gjithë hapat që duhet ti ndërmerrni për të …