Njoftim për tatimpagues – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 02/2019 për trajtimin tatimor të Kontratave Afatgjate Ndërtimore

Administrata Tatimore e Kosovë – Drejtori i Përgjithshëm, në pajtim me nenin 9 të Ligjit bazik Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-102 dhe Ligjin Nr. 04/L-223, ka nxjerrë Vendimin Shpjegues Publik Nr. 02/2019 për trajtimin tatimor të kontratave afatgjate ndërtimore. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Rikujtesë: Dorëzimi i raportit për transaksionet e kontrolluara për vitin 2018

Të nderuar tatimpagues, Bazuar në Legjislacionin Tatimor – Udhëzimi Administrativ MF.-Nr. 02/2017 për Transferim të Çmimit afati për dorëzimin e formës “Njoftimi I transaksioneve vjetore të kontrolluara” është deri më 31 mars të vitit që pason periudhën tatimore. Tatimpaguesit e  përfshirë në transaksione të kontrolluara në mes të personave të lidhur, që janë subjekte të …

NJOFTIM PËR QYTETARË

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton të gjithë qytetarët se kanë mundësi të aplikojnë për rimbursim nga kuponët fiskal edhe sot (31.01.2019) deri në orës 24:00. Aplikacioni duhet të plotësohet në mënyrë elektronike përmes ueb-faqes së Administratës Tatimore të Kosovës www.atk-ks.org në linkun Shërbime Elektronike – Aplikacioni për Kuponë Fiskal. Aplikimi bëhet vetëm një herë për …

Njoftim për tatimpagues – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2019 për trajtimin tatimor të importeve dhe furnizimeve kur financohen apo bashkë-financohen drejtpërdrejtë nga Komisioni Evropian

Administrata Tatimore e Kosovë – Drejtori i Përgjithshëm, në pajtim me nenin 9 të Ligjit bazik Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-102 dhe Ligjin Nr. 04/L-223, ka nxjerrë Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2019 për trajtimin tatimor të importeve dhe furnizimeve kur financohen apo bashkë-financohen drejtpërdrejtë nga …

Njoftim për tatimpagues – ATK, nxjerr Rregullore për Rolin dhe Fushëveprimin e Avokatit të Tatimpaguesve

Administrata Tatimore e Kosovës – Drejtori i Përgjithshëm, në pajtim me nenin 3 dhe 7 të Ligjit bazik Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-102 dhe Ligjin Nr. 04/L-223, ka nxjerrë Rregullore për Rolin dhe Fushëveprimin e Avokatit të Tatimpaguesve. Qëllimi i kësaj Rregulloreje është përcaktimi i …

Njoftim për Subjektet Prodhuese

Komisioni për lirime në import, në bazë të nenit 29 të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi vlerën e Shtuar dhe nenin 48 të Udhëzimit Administrativ nr. 03/2015 dhe vendimet e Qeverisë 13/07 & 14/07, ju njofton se të gjitha autorizimet e lëshuara nga Komisioni për lirime për vitin 2018 do të zbatohen deri më …

Njoftim për tatimpagues – Regjistrimi i Mallrave në Stoqe

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, tatimpaguesit duhet të regjistrojnë mallrat në stoqe në fund të vitit kalendarik. Regjistrimi i tillë duhet të jetë i gatshëm më së largu deri me datën 10 Janar të vitit 2019. Çdo tatimpagues, pa marrë parasysh qarkullimin …

NJOFTIM PËR QYTETARË

Administrata Tatimore e Kosovës njofton qytetarët të cilët kanë qenë fitues nga rimbursimi i kuponëve fiskal për TM3/2018 se me datën 27.11.2018 janë ekzekutuar mjetet në llogaritë tuaja bankare. Gjendjen e plikos tuaj mund ta verifikoni përmes aplikacionit https://kuponatfiskal.atk-ks.org/AplikimiStatusi. Numri i përgjithshëm i qytetarëve të cilët kanë aplikuar për këtë periudhë ishte 55,856.