Të dhënat personale (CV):

Ekrem (Sejdi) HYSENAJ, lindur me 22 shkurt 1973, Istog

Edukimi dhe kualifikimet profesionale:

 1. Magjistër i shkencave ekonomike (Menaxhment), Universiteti i Prishtinës – korrik 2011
 2. Ekonomist i diplomuar (Menaxhment dhe Informatikë), Universiteti i Prishtinës – prill 1998

 

 

Përvoja e punës:

 1. Ud.Drejtor i përgjithshëm, ATK – tetor 2020
 2. Drejtor, Departamenti për Zhvillim dhe Menaxhim të Projekteve, ATK – qershor 2019
 3. Koordinator për procesin e bashkimit ATK-Doganë – janar 2016
 4. Drejtor, Drejtorati për Modernizim, Planifikim dhe Analizë, ATK – mars 2012
 5. Drejtor, Departamenti Ligjor dhe i Ankesave, ATK – maj 2010
 6. Zv/Drejtor i përgjithshëm, DLF, ATK – shkurt 2007
 7. Menaxher, Departamenti i Kontrollit Tatimor, ATK – qershor 2005
 8. Këshilltar për TVSh, Departamenti i Kontrollit Tatimor, ATK – shtator 2003
 9. Udhëheqës Ekipi, Mbledhja e Detyrueshme, ATK – tetor 2001
 10. Ekipi për implementim të TVSh-së, ATK – janar 2001
 11. Inspektor Tatimor, Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenj, ATK – maj 2000

 

Trajnime dhe kualifikime të veçanta:

 1. Menaxhimi i ndryshimeve, GIZ Prishtinë – dhjetor 2018
 2. Shkëmbimi i informacionit si një mjet për të luftuar evazionin fiscal, OECD seminar, Budapest, Hungari – tetor 2018
 3. Menaxhimi i Ndryshimeve në Administratën Tatimore, CEF Lubjanë, Slloveni – shtator 2016
 4. MS Project 2013, Prishtinë – maj 2016
 5. Qasja Moderne për Përmbushjen Tatimore, CEF Lubjanë, Slloveni – maj 2015
 6. Strategjitë për Rritjen e Sektorit Privat, SIDA Stockholm, Suedi – nëntor 2014
 7. Seminari i FMN-së për Menaxhimin e Rrezikut Tatimor, Prishtinë – nëntor 2013
 8. Raportimi Financiar për projektet e BE-së, CEF Lubjanë, Slloveni – maj 2010
 9. Shkolla për Integrime Evropiane, Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur, Prishtinë – maj 2009
 10. Rrjeti shumëpalësh tatimor për zyrtarët nga ekonomitë në tranzicion, OECD Vienna, Austria – prill 2008
 11. Programi për Zhvillimin e Lidershipit, USAID Prishtinë – janar 2008
 12. The Hope Fellowships (Hyrje në Lidership dhe të Menduarit Kritik dhe Drejtues), Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP) – korrik 2007
 13. Program i Zhvillimit Profesional, USAID Prishtinë – qershor 2007
 14. Seminar mbi Teknikat Hetuese Financiare, Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Prishtinë – qershor 2007
 15. Auditimi i Kompanive Multinacionale, CEF Lubjanë, Slloveni – nëntor 2006
 16. Zhvillimi dhe Menaxhimi i TVSh-së (Program i Avancuar), CEF Lubjanë, Slloveni – shtator 2005
 17. Trajner i Certifikuar i IKAP-it, Instituti i Kosovës për Administratë Publike, Prishtinë – nëntor 2005
 18. Auditimi i Brendshëm dhe Kontrolli i Brendshëm, SOFRECO, Projekt i Financuar nga BE – nëntor 2004
 19. Tatimi në Konsum duke përfshirë Transaksionet Elektronike, OECD Ankara, Turkey – mars 2004
 20. Kursi i Trajnimit për Inspektor Tatimor, AQF Prishtinë – prill 2000

 Angazhime tjera:

 • Udhëheqja / pjesëmarrja në grupet punuese për hartimin dhe amendamentimin e legjislacionit tatimor, Planeve Strategjike dhe Strategjisë së Përmbushjes;
 • Zhvillimi dhe mbajtja e trajnimeve për zyrtaret e ATK-së, si dhe sipas kërkesave të institucioneve tjera: IKAP, Dogana e Kosovës, Policia e Kosovës – Njësia për krime ekonomike, etj.
 • Pjesëmarrje në konferenca, seminare dhe trajnime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, të organizuara qoftë nga FMN, OECD, USAID apo edhe institucione dhe organizata të njohura vendore dhe ndërkombëtare.