Njoftim për subjektet Prodhuese-ILP dhe TI që janë të pajisura me autorizime për lirime në import

Më qellim të zbatimit të nenit 29 të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, dhe nenit 48 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015, Komisioni për Lirim në importe, Njofton Bizneset Prodhuese dhe ato të cilat importojnë Pajisej të Teknologjisë Informative se është bërë vazhdimi i afatit të vlefshmërisë për vendimet që janë lëshuar …

Njoftim për Tatimpagues – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2020 për zbatimin e nenit 6, 7 dhe 9 të Ligjit Nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike – COVID 19

Administrata Tatimore e Kosovës, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2020 për zbatimin e nenit 6, 7 dhe 9 të Ligjit Nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike – COVID 19. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të përcaktoj dhe sqaroj procedurat nga aspekti tatimor për implementimin e nenit 6,7 dhe 9 të Ligjit Nr. 07/L-016 për …

Njoftim për tatimpagues – Paguaj tatimin bazë, përfito nga shlyerja e interesit

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se me hyrjen në fuqi të Ligjit Nr.07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike – COVID 19, tatimpaguesit që kanë obligime të papaguara ndaj ATK-së, mund të përfitojnë nga falja e interesit. Të gjithë personat fizikë dhe juridikë, të cilët kanë obligime tatimore të papaguara ndaj ATK-së për periudhat Janar/2020 deri Dhjetor/2020, …

ATK edhe me një shërbim të ri elektronik

Notice to taxpayers – TAK to roll out a new electronic service!

The Tax Administration of Kosovo hereby notifies that a new version of the Electronic System – EDI, whereby completing and updating the taxpayer information will be required, will be rolled out on 01 October 2020. The new electronic service for completing and updating the taxpayer information is functionalized in the electronic EDI system, and is …

posteri

Njoftim për tatimpagues – Trajtimi i kërkesave për Rimbursim

Administrata Tatimore e Kosovës, ju ri-njofton se nga data 01 qershor 2018 është publikuar versioni i ri i Sistemit Elektronik – EDI, i cili ofron edhe shërbimin – Menaxhimi i Rimbursimeve. Shërbimi i ri elektronik për Menaxhimin e Rimbursimeve është funksionalizuar në sistemin elektronik EDI, dhe është në dispozicion për tatimpaguesit, të cilët bëjnë kërkesë …

NOTICE TO CITIZENS

Dear citizens, Considering that we are receiving numerous calls through telephone, and through our e-mail addresses, regarding the compensation of the salary according to the Emergency Package, the Tax Administration of Kosovo would like inform you that TAK is not competent to handle these requests. Therefore, please address all your requests related to this matter …

Notice to taxpayers – Reminder for tax declaration and payment!

The Kosovo Tax Administration reminds to all non-business natural persons, business natural persons and legal persons that they are obliged to declare and pay taxes and Pension Contributions in real and timely manner, as defined by the tax legislation. In order to implement Decision no. 01/07 and 01/09 of the Government of the Republic of …

Njomza Alaj Notices