(sq)

Prezentimi do të mbahet me DATË: 8 shtator 2011, në Hotel Grand – Prishtinë, në dy termine nga ora 9-12 dhe nga ora 13-16.

Për të parë cilit termin i takoni dhe tek cili zyrtar të drejtoheni për të marrë tokenët dhe dokumentet tjera klikoni në njërin nga terminet më poshtë:

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Nëse i takoni kategorisë së Njësisë së Tatimpaguesve të Mëdhenj dhe nuk e gjeni veten në ndonjërën nga listat apo nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë, ju lutemi drejtohuni tek znj. Hasime Shabanaj në e-mailin hasime.shabanaj@atk-ks.org.

Duke shpresuar se do të na bashkangjiteni në prezentim, ATK ju falenderon në bashkëpunim!

Me respekt,

Administrata Tatimore e Kosovës