Hamdi (Xhemajli) HOXHA, lindur me:  03 Gusht 1969 në fshatin Bellanicë –Malishevë,

e-mail adresa: hamdi.hoxha@atk-ks.org

 

 

 

 

Edukimi dhe kualifikimet profesionale:

 • Master, Menaxhment Internacional– Prishtinë (2011);
  Ekonomist i diplomuar: Fakulteti Ekonomik – Prishtinë, (1994);
 • Diplome nga OSBE, ne fushën e Shërbimit civil të Kosovës (2001)
 • Diplome nga Universiteti Amerikan në Kosovë- Programi i zhvillimit profesional „Menaxhmenti“(2006)
 • Diplome nga Universiteti Amerikan në Kosovë- Programi i zhvillimit profesional „Lidershipi“(2007)

Përvoja e punës:

 • Zv. Drejtor i Përgjithshëm, Administrata Tatimore e Kosovës, Mars 2016-aktualisht;
 • Menaxher Rajonal: Prishtina 1, 2 dhe 3-qershor 2011 deri mars 2016;
 • Zv. Drejtor i Përgjithshëm, Administrata Tatimore e Kosovës/shërbime të përbashkëta, qershor 2005- qershor 2011
 • Udhëheqës i njësisë për koordinim me donator, Ministria e Financave Departamenti për Bashkëpunim Ekonomik Ndërkombëtar, mars 2003- qershor 2005;
 • Anëtar në Komisionin qendror Ndërministror, Ministria e Kulturës, prill 2004 – shtator 2005;
 • Këshilltar Komunal / Malishevë , 2002-2007
 • Anëtar i Bordit Mbikëqyrës të ngrohtoreve: Termokosit , Prishtinë dhe Ngrohtorja e Qytetit ,Gjakovë. Bordi vepron në kuadër të AKM-së, 2003-2004
 • Drejtor i Drejtorisë për Ekonomi dhe Financa-KK Malishevë, 2001-2002
 • Mësimdhënës në Shkollen Fillore “Ismail Qemali” Bellanicë, 1994 -2001
 • Anëtar i Këshillit Komunal për Financa dhe i Nën-komisionit të solidaritetit 1994-1999
 • Kryetar i Nën-këshillit Komunal të financimit dhe anëtar i Këshillit Komunal të financimit- Malishevë.1997-1999

Angazhime te veçanta:               

 • Hartimi i Planeve Strategjike te ATK-se, 2007-2010, 2015-2020;
 • Anëtar të grupit punues për Strategjinë kundër Krimit të Organizuar dhe Planit të Veprimit 2017-2022;
 • Sekretariati i Qeverise se Kosovës për hartimin e Strategjisë per parandalimin dhe luftimin e ekonomisë joformale, 2016 – 2020;
 • Hartimi dhe mbikëqyrja e zbatimit te dokumentit “Strategjia kombëtare e Republikës së Kosovës për parandalimin dhe luftimin e ekonomisë joformale, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe krimeve financiare 2014 – 2018”;
 • Anëtar i Këshillit Drejtues të Projektit: Mbështetje e mëtejshme Institucioneve të Kosovës në luftën kundër Krimit të Organizuar, Korrupsionit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm”;
 • Anëtar i Projektit kundër Krimit Ekonomik në Kosovë* (PECK II);
 • Pjesë e grupit ndërinstitucional për shenjestrimin e top rasteve të krimit të organizuar dhe korrupsionit
 • Grupi për hartimin e dokumentit “Kodi e Etikës së Bizneseve në Kosovë”
 • Organizimi i shumë takimeve dhe konferencave me Donator dhe me Agjenci shpenzuese.
 • Ndërtimi , udhëheqja dhe zhvillimi i “Zyrës për Gjoba dhe Ndëshkime”
 • Kryesues i komisionit për zgjidhjen e kontesteve dha ankesave në ATK-2016-aktualisht

 

Punimet e publikuara (profesionale):

” Raporti  vjetor 2002, mbi aktivitetin e donatorëve në Kosovë”
” Profili i donatorëve”
” Raporti vjetor 2003, mbi aktivitetin e donatorëve në Kosovë”
” Raporti vjetor 2004, mbi aktivitetin e donatorëve në Kosovë”
” Përgatitja për aprovim e disa rregulloreve komunale , që rregullojnë fushat e tarifave dhe ngarkesave komunale dhe Tatimit ne Prone”.
“Procedurat e Koordinimit Nr. 01/2006 / ATK, Rregullore e punës  nga Logjistika”
 “Kontribut ne hartimin e kodit te Etikes dhe mirësjelljes se ATK-se”
 “Kontribut ne hartimin e shume dokumenteve tjera dhe udhëzimeve ne interes te institucionit: