Komunikatë për Media – ATK edhe në vitin 2013 në prioritet ka përkushtimin ndaj tatimpaguesve

Publikuar më January 18, 2013 13:34

Picture 015Administrata Tatimore e Kosovës vitin 2012 ka  qenë e përkushtuar në krijimin e lehtësirave tatimore, përmbushjen vullnetare të obligimeve tatimore, si dhe realizimin e objektivit të të hyrave.

Me rastin e përmbylljes së vitit 2012,  ATK mbajti konferencën e radhës për media ku u prezantua raporti vjetor i punës. Në këtë konferencë ATK prezantoj grumbullimin e të hyrave në vlerë prej 283.9 milionë euro, si dhe  progresin e shënuar për vitin që lamë pas, i cili njëkohësisht është cilësuar si vit i suksesit dhe përkushtimit ndaj tatimpaguesve, duke përfshirë këtu Deklarimin Elektronik-EDI,  përmes së cilit janë regjistruar mbi 23 mijë tatimpagues me gjithsej 297,687 deklaratat Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, Tatimit në të Ardhurat Personale dhe Kontributet Pensionale. Projekt tjetër i cili është duke lehtësuar përmbushjen vullnetare të obligimeve tatimore, është  sistemi i integruar për regjistrimin e bizneseve, One Stop Shop, i cili ka mundësuar që biznesi të regjistrohet dhe të pajiset me numër fiskal brenda ditës. Vlen të theksohet se deri në fund të muajit Dhjetor 2012 janë regjistruar 5,439 biznese.

Gjithashtu, në 2012 janë përfshirë edhe aktivitete të tjera siç janë: hapja e Qendrës për Shërbim të Tatimpaguesve në regjionin e Prishtinës,  e cila i shërben  mbi 28 mijë tatimpaguesve; realizimit i 36,083 vizitave përmbushëse, 27,675 vizitave vëzhguese, 886 kontrolleve, nga të cilat janë  vlerësuar me tatimin shtesë në shumë prej 31,5 milionë euro;  fiskalizimin e 16, 908 bizneseve me 21, 576 pajisje elektronike fiskale; 37 milionë euro të inkasuar nga Mbledhja e Detyrueshme; 247 milionë euro të inkasuar nga përmbushja vullnetare;kreditim të TVSh-së se paguar me pare ne Importe 377 milion euro; rimbursim/kthime të aprovuara në vlerë 32,733,410 euro; vazhdimi i bashkëpunimit më institucionet e rendit dhe drejtësisë, 38 kallëzime penale, 91 raste më përfaqësim në gjykata,  483 ankesa të pranuar dhe të shqyrtuar gjithsej 483, ku në krahasim me vitet e kaluara numri i ankesave është në ulje; bashkëpunimi me tatimpagues në adresimin e shqetësimeve të tyre, si rezultat i gjithë kësaj pune janë mbledhur 284mileuro nga tatimet dhe 113 milionë euro nga Kontributet Pensionale. Për  gjithë  këtë përkushtim,  ATK është vlerësuar edhe nga raportet e institucioneve ndërkombëtare, me thekës  të veçantë në përmirësimin e reformave tatimore.

Në këtë konferencë ndër të tjera,  u përmenden  20 seminaret e mbajtura me tatimpagues, implementimi i Planit të Komunikimit, raportimi i blerjeve mbi 500 euro, zhvillimi i shumë  trajnimeve për stafin e ATK-së,  në  ngritjen e vetëdijes së  stafit për të  drejtat dhe obligimet tatimpaguesve, duke ecur kështu në  përputhje me njërën nga shtyllat kryesore të vizionit të ATK-së,  e cila është që ATK të përbëhet nga personeli profesionist dhe energjik që do të garantojnë një nivel të lartë të transparencës në raport me tatimpaguesit, përmes të cilës  ATK  do të bëhet burimi kryesor i të hyrave për shtetin e Kosovës.

Si çdo vit tjetër edhe viti 2013 do të jetë  një vit me plotë sfida,  duke përfshirë realizimin e planit të të hyrave, vazhdimin e implementimit të  Strategjisë së Përmbushjes 2012-2015, ngritjen e kapaciteteve në Mbledhjen e Detyrueshme dhe në Njësinë e Hetimeve Tatimore, si dhe  identifikimin e saktë dhe azhurnimin e regjistrit të tatimpaguesve.