KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK realizoi Seminare me Shoqatat e Kontabilitetit

Publikuar më June 3, 2015 08:50

Administrata Tatimore e Kosovës, në mbështetje të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional  ka realizuar seminare për anëtarët e Shoqatave të Kontabilitetit në Kosovë, si: Institutin për Kontabilitet, Auditim dhe Financa – IKAF dhe Shoqatën e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës – SHKÇAK.

Temat të cilat u prezantuan/trajtuan në këto seminare, ishin:

  • Ndryshimet që priten në Legjislacionin Tatimor të Kosovës
    • Tatimi mbi Vlerën e Shtuar – TVSh
    • Tatimi në të Ardhura Personale – TAP
    • Tatimi në të Ardhura të Korporatave – TAK

  • Vendimi Shpjegues Publik nr. 01/2015 – Metodat Indirekte të Kontrollit
An_KAFan_SHKCAK
     Anëtarët nga IKAF                                                              Anëtar nga SHKÇAK

Qëllimi i mbajtjes së këtyre seminareve ishte prezantimi i ndryshimeve konkrete që priten me Legjislacionin e ri Tatimor, si dhe prezantimi i Vendimit Shpjegues Publik Nr. 01/2015 – Metodat Indirekte të Kontrollit.

Gjatë këtyre seminareve, pjesëmarrësit parashtruan pyetje të ndryshme, lidhur me temat e prezantuara, si dhe pyetje të tjera lidhur me Legjislacionin Tatimor. Për të gjitha pyetjet e parashtruara nga pjesëmarrësit, janë ofruar përgjigje adekuate nga prezantuesit e seminarit, Sami Salihu – Menaxher i Lartë i Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve dhe Isen Lipovica – Menaxher i Lartë i Divizionit për Politika dhe Procedura.

Në këto seminare pjesëmarrës ishin: anëtarët e Institutit për Kontabilitet, Auditim dhe Financa (IKAF) dhe Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (SHKÇAK).

Administrata Tatimore e Kosovës