KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, së shpejti me një shërbim të ri – Moduli për menaxhimin e rimbursimeve

Administrata Tatimore e Kosovës përmes sistemit elektronik EDI është duke punuar që të nxjerr modulin e ri të rimbursimit, i cili ka  për qëllim menaxhimin e kërkesave për rimbursim të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, Tatimit në të Ardhurat Personale, si dhe Tatimit në të Ardhurat në Korporata të cilat pranohen në mënyrë elektronike, me deklaratën tatimore të tatimpaguesit dhe ofron lehtësi për tatimpaguesit, shkurtim të kohës dhe zvogëlim të shpenzimeve për tatimpaguesin, si dhe kursim të resurseve njerëzore në ATK.

Moduli për menaxhimin e rimbursimeve mundëson edhe gjenerimin e raporteve për çdo kërkesë për rimbursim me informata si: NF, emrin e tatimpaguesit, llojin e tatimit, periudhën tatimore, datën e kërkesës, shumën e kërkuar, personit që i është deleguar, datën e delegimit, statusin, datën e aprovimit/refuzimit, shumën e aprovuar, obligimet tatimore, shuma që do t’i transferohet tatimpaguesit si dhe kohëzgjatjen e shqyrtimit të kërkesës për rimbursim.

Administrata Tatimore e Kosovës në prioritet ka ofrimin e shërbimeve profesionale dhe transparente duke ndjekur praktikat më të mira të administratave tatimore moderne të vendeve të zhvilluara.