(sq)

Shprehur në vlera monetare, vetëm gjatë periudhës Janar- Prill 2013,  nga rreth 270 mijë kontribuues të rregullt, përmes  kësaj forme të deklarimit elektronik janë deklaruar dhe paguar për 230 mijë të punësuar Tatimin në Paga mbi 17 milionë euro dhe Kontributet Pensionale, rreth 36 milionë euro të cilat janë transferuar në llogarit e Fondit për Kursime Pensionale. Roli i EDI-t në këtë sukses është i veçantë.

EDI, është vlerësuar lart në raportet e fundit ndërkombëtare, si një sistem i cili ofron lehtësira në përmbushjen  vullnetare të obligimeve tatimore, njëkohësisht është mirëpritur edhe nga ana e komunitetit të biznesit në Kosovë, si një sistem i cili është në përputhje me praktikat e vendeve evropiane.

Reforma e tillë në Deklarimin e Tatimeve dhe Kontributeve Pensionale,  mundësojë reduktimin e kohës dhe uljen e kostos së shpenzimeve dhe paralelisht me këtë Fondit për Kursime Pensionale i mundësohet që të këtë  informacion më të saktë dhe në kohë për kontribuuesit dhe kursimet e tyre pensionale.

Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është në përpjekje që të ofroj lehtësira më të mëdha për tatimpagues.  Aktualisht, ATK ka në përgatitje zgjerimin e sistemit elektronik EDI, ku së shpejti do të mundësoj deklarimin dhe pagesën edhe të disa llojeve tjera të tatimeve. Gjithashtu, ky sistem së shpejti do të ofroj një shërbim  të ri elektronik “on-line”,  përmes së cilit do të mundësohet pajisja me Vërtetim tatimor për personat fizikë.

Vërtetimi i lëshuar në formë elektronike nga ATK do të jetë dokument i plotfuqishëm, ndërsa vërtetësia e përmbajtjes së këtij dokumenti, do të mund të verifikohet përmes faqes zyrtare të ATK-së www.atk-ks.org  në çdo kohe dhe nga kushdo.

Për të gjithë tatimpaguesit, të cilët ende nuk janë regjistruar në Sistemin Elektronik EDI, Administrata Tatimore e Kosovës, ju bën thirrje që të regjistrohen sa më parë dhe të përdorin këtë sistem për deklarim dhe pagesë të Tatimeve dhe Kontributeve Pensionale.