(sq)

Këto aktivitete do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim,  për të gjithë ata tatimpagues borxhli të cilët nuk kanë paguar obligimet e tyre edhe përkundër njoftimeve paraprake nga ATK për veprimet që do t’i ndërmerrte nëse nuk kryhen të gjitha obligimet e parapara sipas ligjeve në fuqi.

Inkurajojmë të gjithë tatimpaguesit që t’i kryejnë obligimet e tyre, në mënyrë që të shmangin ndërmarrjen e veprimeve të tilla nga ATK, për të cilat është e detyruar me ligj t’i ndërmerr pas shterjes së të gjitha mundësive tjera për inkasimin e borxhit.