Komunikatë për media – Ministri i financave Avdulla Hoti vizitoi sot Administratë Tatimore të Kosovës

 

z.Haliti gjatë takimit  nënvizoj se “në vazhdimësi kemi një trend stabil të të hyrave të rregullta , ofrim të shërbimeve mbi 44,000 t/p deklarojnë e paguajnë tatimet nga zyre e shtëpitë e veta përmes EDI-t, shërbimet e ofruara janë ndër shërbimet më të mira institucionale në vend, duke ju mbajtur dhe krijimin e një mjedisi miqësor, i cili mbështet fuqimisht përmbushjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesve, në mënyrë që të arrihet efekti sa më i lartë i ndikimit të sjellja e tatimpaguesve, me përdorimin e sa më pak burimeve. E gjithë kjo në funksion të misionit kryesor- ofrimi i shërbimve sa më cilësore, duke iu ndihmuar atyre të kuptojnë dhe plotësojnë përgjegjësitë e tyre tatimore dhe të zbatojmë ligjin me integritet dhe drejtësi për të gjithë, përmes një strategjie pro-aktivë të përmbushjes”.

Ndër të tjera,  ministri Hoti bëri të ditur se “në një periudh të afërt do të bëjë ndryshim plotesimin e legjislacionit tatimore dhe do të  punojmë në ngritjen e kapaciteteve drejtim vazhdimit të projekteve të përbashkëta, mes dy organeve kryesore për grumbullimin e të hyrave, Administratës Tatimore dhe Doganës së Kosovës, drejt integrimit funksional dhe mbledhja e TVSH-së në brendi, me qëllim të krijimit të lehtësirave për komunitetin e biznesit dhe ngushtimit të hendekut tatimor”.