KOMUNIKATË PËR MEDIA – Ngritje e vazhdueshme e përmbushjes tatimore

Performanca e të hyrave tatimore është me trende pozitive, ka rritje të vazhdueshme në të gjithë muajt e vitit, si në raport me planin po ashtu edhe në raport me të njëjtën periudhe të vitit të kaluar. Përkushtimi i menaxhmentit të ATK-së në zbatimin e planeve operative dhe planeve të trajtimit të rrezikut të hartuara për këtë vit,  janë në linje të plotë me Strategjinë 2015-2020,  si dhe synimet e Qeverisë për ngritjen e përmbushjes tatimore.

Administrata Tatimore e Kosovës, vetëm për muajt Janar–Maj 2018 nga të hyrat e rregullta ka mbledhur 193.5 milion euro, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kemi rritje për 26.1 milion euro apo 15.6 %.  Ndërsa, në raport me planin janë mbledhur 13.3 milion euro apo 7.4 % më shumë të hyra se plani i paraparë. Po ashtu, gjatë kësaj periudhe janë arkëtuar mbi 65.1 milion euro të hyra për Fondin e Kursimeve Pensionale të Kosovës (FKPK).

ATK, me kapacitetet e saja dhe në bashkëpunim edhe me institucionet tjera të zbatimit të ligjit është e përgatitur që të zbatoj të gjitha iniciativat e Qeverisë,  në funksion të lehtësimit për të bërit biznes në Kosovë. Jemi të përkushtuar që të punojmë me përfaqësuesit e bizneseve, që të mbështesim të gjitha përpjekjet për një zhvillim sa më të madh ekonomik dhe konkurrencë të ndershme në treg.

Prioritet i ATK-së është luftimi i informalitetit në Kosovë, posaçërisht në pjesën e ekonomisë së hirtë, ku përgjegjësia e ATK-së është e përcaktuar me ligj.

Inkurajues është fakti se përmbushja vullnetare është në nivel të kënaqshëm, marr parasysh edhe vizitat në teren të cilat realizohen, e që të cilat nuk kanë karakter vetëm përmbushës por edhe edukativ (edukimi i tatimpaguesve në kryerjen me kohë të obligimeve tatimore, në mënyrë që mos të bëhen preh e ndëshkimeve administrative).