Komunikatë për media – Takim me përfaqësuesit e bizneseve të derivateve

Ndër të tjera,  zyrtarë nga Administrata Tatimore nënvizuan se ATK mbetet e përkushtuar në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive  që dalin nga legjislacioni tatimor, kërkesa këto të përcaktuara me ligj për të regjistruar transaksionet përmes pajisjeve elektronike fiskale dhe të lëshimit te kuponëve fiskal, me rastin e shitjes së   mallrave  dhe shërbimeve,  në mënyrë që të mos bëhen objekt i masave ndëshkuese, të parapara me Ligjin mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat. Kjo përmirëson aftësinë e Administratës Tatimore, për t’u siguruar që të gjithë tatimpaguesit përmbushin obligimet e tyre tatimore dhe raportojnë me saktësi  të ardhurat e tyre.

Administrata Tatimore ka obligim dhe detyrë të vendosur me ligj, që të sigurojë zbatim të njëtrajtshëm të dispozitave ligjore për të gjithë tatimpaguesit, në mënyrë të njëjtë për situata të njëjta.