KOMUNIKATË PËR MEDIA – Vazhdon implementimi i Ligjit për Faljen e Borxheve Publike

Administrata Tatimore e Kosovës, është duke zbatuar Ligjin Nr.05/L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-043 për Faljen e Borxheve Publike, andaj subjektet që kanë obligime të pashlyera ndaj ATK-së, mund të përfitojnë nga falja e borxheve publike sipas këtij Ligji.

Të gjithë personat fizikë dhe juridikë (përveç ndërmarrjeve shoqërore nën menaxhimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit), të cilët kanë borxhe ndaj ATK-së deri më 31 Dhjetor 2008, mund të përfitojnë nga falja e borxhit, nëse plotësojnë kriteret dhe iu nënshtrohen procedurave të parapara sipas ligjit dhe udhëzimit administrativ përkatës.

Për të përfituar nga falja e borxheve ndaj ATK-së, tatimpaguesi duhet:

  1. Të kryej pagesën e plotë të tatimit bazë (kryegjësë) për periudhën nga 01 Janar 2009 deri me 31 Dhjetor 2014, ose
  2. Të lidh marrëveshje me ATK, për pagesën e borxheve me këste, për periudhën 01 Janar 2009 deri me 31 Dhjetor 2014.

Vetëm tatimpaguesit të cilët shfrytëzojnë këtë mundësi dhe përmbushin detyrimin e kërkuar brenda periudhës ligjore deri me 01 Shtator 2017, do të përfitojnë nga falja e borxhit.

Kërkesën për pjesëmarrje në programin për faljen ë borxhit publik, mund ta gjeni në zyrën përkatëse regjionale të Administratës Tatimore të Kosovës.

Me qëllim të informimit edhe më tepër nga shlyerja e borxheve të vjetra dhe detyrimeve tjera ndaj Administratës Tatimore të Kosovës, tatimpaguesit mund të shfrytëzojnë Fletëpalosjen “Përfito nga shlyerja e borxhit ndaj Administratës Tatimore të Kosovës” e cila është në dispozicion të tatimpaguesve, në ueb-faqen e ATK-së www.atk-ks.org tek linku Multimedia-Fletëpalosje.