KOMUNIKATË PËR STAFIN – ATK mban seminar me tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës ka organizuar seminar me tatimpagues me temën “Zbatimi i udhëzimit administrativ për Transferimin e Çmimit”, që kishte për qëllim informimin e tatimpaguesve që janë subjekt i Tatimit në të Ardhurat e Korporatave dhe të cilët marrin pjesë në një apo më shumë transaksione të kontrolluara me palët e lidhura, që gjenden në dy juridiksione të ndryshme tatimore.

Udhëzimi Administrativ NR.02/2017 për Transferimin e Çmimit ka hyrë në fuqi në muajin Korrik 2017.

Në seminar u prezantua edhe formulari i njoftimit vjetor për transaksionet e kontrolluara, afatin e dorëzimit dhe mënyrën e dorëzimit të formularit.

Është diskutuar edhe përmbajtja e dokumentacionit për Transferim të Çmimit, kush është subjekt i përgatitjes së tij dhe afatet e dorëzimit pas kërkesës së ATK-së.
Gjatë këtij seminari, pjesëmarrësit parashtruan pyetje të ndryshme, lidhur me temën e prezantuar, ku për të gjitha pyetjet e parashtruara nga pjesëmarrësit, janë ofruar përgjigje adekuate nga prezantuesit e seminarit.

 
Njomza Alaj