Ligjet

Modifikuar më korrik 21, 2010

 • 15.04.2010
  LIGJI Nr. 03/L-197
  Ligji_2010_3_L197 – PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-146 PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR
 • 05.02.2010
  Ligji Nr. 03/L-162
  PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE
 • 04.02.2010
  Ligji Nr. 03/L-161
  LIGJI PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE
 • 03.02.2010
  Ligji Nr. 03/L-146
  PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR
 • 20.12.2008
  Ligji Nr. 03/L-115
  Ligji Nr. 03/L-115, Datë 18.12.2008 – PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE
 • 19.12.2008
  Ligji Nr. 03/L-114
  Ligji Nr. 03/L-114, Datë 18.12.2008 – PËR TATIMIN MBI VLEREN E SHTUAR
 • 18.12.2008
  Ligji Nr. 03/L-113
  Ligji Nr. 03/L-113, Datë 18.12.2008 – PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE
 • 07.12.2008
  Ligji Nr. 03/L-084
  Ligji Nr. 03/L-084 – Për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2005/20 për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2001/35 për Fondin Pensional te Kosovës
 • 06.12.2008
  Ligji Nr. 03/L-071
  Ligji Nr. 03/L-071 – Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/48 për Administratën Tatimore dhe Procedurat
 • 21.12.2006
  Ligji nr. 2004/48
  Ligji nr. 2004/48 – Për Administratën Tatimore dhe Procedurat
 • 20.12.2006
  Ligji Nr.2004/35
  Ligji Nr.2004/35 Për Lojërat e Fatit