Legjislacioni përkatës

Modifikuar më gusht 17, 2016

Legjislacioni përkatës |  Kompanitë e lisencuara  |  Njoftimet


29.06.2015  PAJISJET ELEKTRONIKE FISKALE KËRKESAT, KARAKTERISTIKAT FUNKSIONALE DHE TEKNIKE


17.03.2015 UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF – NR. 01/2015
Udhëzimi Administrativ MF-NR. 01/2015 për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike dhe sistemeve fiskale


04.04.2014 PAJISJET ELEKTRONIKE FISKALE PAJISJET ELEKTRONIKE FISKALE KERKESAT DHE KARAKTERISTIKAT TEKNIKE


19.11.2010 UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 15 /2010 UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 15 /2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-222 MBI ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT


 17.09.2009 Udhëzim Administrativ Nr.12/2009 Udhëzimi Administrativ Nr.12/2009 – PLOTËSIM NDRYSHIM TË UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 06/2009 PËR SHFRYTËZIMIN TË PAJISJEVE ELEKTRONIKE


 18.02.2009 Vendimi i Qeverisë Vendimi i Qeverisë


 11.02.2009 Ligji Nr. 03/L-071 Ligji Nr. 03/L-071 – Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/48 për Administratën Tatimore dhe Procedurat