Ligjet

Modifikuar më shtator 1, 2015

01.09.2015
Ligji Nr. 05/L-43 – LIGJI PËR FALJEN E BORXHEVE PUBLIKE


01.09.2015
Ligji Nr. 05/L-37 – LIGJI PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


01.09.2015
Ligji Nr. 05/L-29 – LIGJI PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


01.09.2015
Ligji Nr. 05/L-28 – LIGJI PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


13.01.2014
Ligji Nr. 04/L-223 – PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E LIGJIT NR. 03/L-222 PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT, I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR. 04/L-102


15.06.2012
Ligji Nr. 04/L-108 – PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR Nr. 03/L-146, I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR. 03/L-197


15.06.2012
Ligji Nr. 04/L-104 – PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-161 PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


15.06.2012
Ligji Nr. 04/L-103 – PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIMIN NË TËARDHURAT E KORPORATAVE Nr. 03/L-162


15.06.2012
Ligji Nr. 04/L-102 – PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT Nr. 03/L-222


15.06.2012
Ligji Nr. 04/L-101 – PËR FONDET PENSIONALE TË KOSOVËS


15.06.2012
Ligji Nr. 04/L-080 – PËR LOJRAT E FATIT


12.07.2010
Ligji _03-L-222
LIGJI Nr. 03/L-222 – PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT


15.04.2010
Ligji_2010_3_L197
Ligji_2010_3_L197 – PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-146 PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


05.02.2010
Ligji_2009_3_L162
PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


04.02.2010
Ligji_2009_3_L161
LIGJI PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


03.02.2010
Ligji_2009_3_L146
PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


20.12.2008
Ligji_Nr_03L_115_TAP
Ligji Nr. 03/L-115, Datë 18.12.2008 – PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


19.12.2008
Ligji_Nr_03L_114_TVSH
Ligji Nr. 03/L-114, Datë 18.12.2008 – PËR TATIMIN MBI VLEREN E SHTUAR


18.12.2008
Ligji_Nr_03L_113_TAK
Ligji Nr. 03/L-113, Datë 18.12.2008 – PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


07.12.2008
Ligji_2008_03_L084_al
Ligji Nr. 03/L-084 – Për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2005/20 për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2001/35 për Fondin Pensional te Kosovës


06.12.2008
Ligji_2008_03_L_071_al
Ligji Nr. 03/L-071 – Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/48 për Administratën Tatimore dhe Procedurat


21.12.2006
Ligji_2004_48
Ligji nr. 2004/48 – Për Administratën Tatimore dhe Procedurat


20.12.2006
Ligji_2004_35
Ligji Nr.2004/35 Për Lojërat e Fatit