Rregulloret

Modifikuar më shtator 28, 2010

13.06.2007
RREGULLOJA_NR_2007_23
Rregullore nr. 2007/23 Ndryshimi i rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/52 mbi Tatimin në të Ardhurat Personale


12.06.2007
RREGULLOJA_NR_2007_22
Rregullore nr. 2007/22 Ndryshimi i rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/51 mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave


11.06.2006
Rregullore_2005_51
Rregullore nr. 2005/51 për ndryshimin e rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/51 mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave


10.06.2006
Rregullore_2005_40
Rregullore nr. 2005/40, për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/11 mbi Tatimin në Vlerën e Shtuar në Kosovë


09.06.2006
Rregullore_A2005_20
Rregullore nr. 2005/20 për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/35 mbi Pensionet në Kosovë


09.06.2006
Rregullore_2005_17
Rregullore Nr. 2005/17 Për shpalljen e ligjit mbi Administratën dhe Procedurat Tatimore të miratuara nga Kuvendi i Kosovës


09.06.2006
Rregullore_2005_5
Rregullore nr. 2005/5 për shpalljen e Ligjit mbi Lojërat e Fatit të miratuar nga Kuvendi i Kosovës


08.06.2006
Rregullore_2004_52
Rregullore nr. 2004/52 – Mbi Tatimin në të Ardhura Personale


07.06.2006
Rregullore_2004_51
Rregullore nr. 2004/51 – Mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave


06.06.2006
Rregullore_2004_35
Rregullore nr. 2004/35 – Për ndryshimin e rregullores së ndryshuar të UNMIK-ut nr.2001/11 mbi Tatimin në Vlerën e Shtuar në Kosovë


05.06.2006
Rregullore_2003_3
Rregullore nr. 2003/3 – Ndryshimi i rregullores së UNMIK-ut nr. 2002/4 – Mbi Tatimin në të Ardhura Personale në Kosovë


04.06.2006
Rregullore_2002_4
Rregullore nr. 2002/4 – Për Tatimin mbi të Ardhura Personale në Kosovë


03.06.2006
Rregullore_2002_3
Rregullore nr.2002/03 – Mbi Tatimin në Fitim në Kosovë


02.06.2006
Rregullore_2001_41
Rregullore nr. 2001/41- Ndryshimi i rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/11 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Kosovë


01.06.2006
Rregullore_2001_40
Rregullore nr.2001/40 – Ndryshimi i rregullores së UNMIK-ut nr. 2000/29 mbi themelimin e Tatimit të Paragjykuar


29.05.2006
Rregullore_2001_35
Rregullore nr. 2001/35 – Mbi Pensionet në Kosovë


28.05.2006
Rregullore_2002_17
Rregullore nr. 2002/17 – Ndryshimi i rregullores nr. 2001/11 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar


27.05.2006
Rregullore_2001_11
Rregullore nr. 2001/11 – Datë 31.V.2001 – për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar


26.05.2006
Rregullore_2000_29
Rregullore nr. 2000/29 – Mbi vënien e Tatimit të Paragjykuar (Paushall)


25.05.2006
Rregullore_2000_20
Rregullore nr. 2000/20 mbi Administratën dhe Procedurat Tatimore