Udhëzimet Adminsitrative

Modifikuar më shtator 18, 2017

18.092017

UDHËZIM ADMINISTRATIV MF – Nr. 05/2016 PËR SKEMËN E VEÇANTË PËR
ARIN E INVESTUESHËM


26.07.2017

UDHËZIM ADMINISTRATIV MF-NR.02/2017 PËR TRANSFERIMIN E ÇMIMIT


30.06.207

UDHËZIM ADMINISTRATIV MF-NR.01/2017 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MF-NR 01/2015 PËR SHFRYTËZIMIN E PAJISJEVE ELEKTRONIKE DHE SISTEMEVE FISKALE


05.12.2016

UDHËZIM ADMINISTRATIV MF – NR. 06/2016 PËR PLOTËSIM NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 03/2015 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.05/L-037 PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


 

06.06.2016

UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF – NR. 03/2016 
UDHËZIM ADMINISTRATIV MF-Nr. 03/2016 PËR VIZITAT EDUKATIVE PËR TATIMPAGUES, REGJISTRIMIN E TATIMPAGUESVE NË TVSH DHE REGJISTRIMIN E TË PUNËSUARVE


21.03.2016

UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF – NR. 02/2016 
UDHËZIM ADMINISTRATIV MF-Nr. 02/2016 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.05/L-029 PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


21.03.2016

UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF – NR. 01/2016 
UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr.01/2016 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.05/L-028 PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


01.09.2015
UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF – NR. 03/2015
UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF- Nr. 03/ 2015 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 05/L-037 PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


17.03.2015
UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF – NR. 01/2015
Udhëzimi Administrativ MF-NR. 01/2015 për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike dhe sistemeve fiskale


17.09.2013
UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF – NR. 05/2013
UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF – NR. 05/2013 PËR APLIKIMIN E NORMËS SË SHESHTË TË TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR PËR PRODHUESIT BUJQËSOR


02.09.2013
Udhëzim_3_2013
Udhëzim administrativ MF – Nr. 3/2013 për zbatimin e ligjit nr. 04/L-080 për lojërat e fatit


02/11/2011
UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.12/2011 (size 23MB)
UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.12/2011 – PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-222 PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT


19/11/2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 15 /2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 15 /2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-222 MBI ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT


19/11/2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 14 / 2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 14 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-162 PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


19/11/2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 13/2010
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV Nr. 13/2010 PËR ZBATIMIN  E LIGJIT  NR. 03/L-161, PËR  TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


30.07.2010
Udhezim_Administrativ_10_2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr.10 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.3/L-146 PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


30.07.2010
Udhezim_Administrativ_9_2010
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR. 09 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-161, PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


30.07.2010
Udhezim_Administrativ_8_2010
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR. 08 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-162, PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


06.06.2010
Udhëzimi Administrativ Nr. 02/2010
Udhëzimi Administrativ Nr. 02/2010 – Raportimi elektronik i mbajtjes në burim dhe pagesës së Tatimit në Paga dhe Kontribute Pensionale.


04.12.2009
Udhezim_Administrativ_17_2009
Udhëzimi Administrativ Nr.17/2009 – UDHËZIMIN ADMINISTRATIV – Ruajtja e integritet të ATK-së


03.12.2009
Udhezim_Administrativ_16_2009
Udhëzimi Administrativ Nr.16/2009 – Për zbatimin e Ligjit Nr.2004/48 “Mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat”, i ndryshuar me Ligjin Nr.03/L-071, “Mbi ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr.2004/48 mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat


02.12.2009
Udhezim_Administrativ_13_2009
Udhëzim Administrativ Nr.13/2009 Për vënien e urdhër-vjeljeve ne llogaritë bankare,Thesari dhe llogarit e mbajtura në institucionet tjera financiare.


01.12.2009
Udhezim_Administrativ_12_2009
Udhëzimi Administrativ Nr.12/2009 – PLOTËSIM NDRYSHIM TË UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 06/2009 PËR SHFRYTËZIMIN TË PAJISJEVE ELEKTRONIKE


04.08.2009
Numri_fiskal_alb_serb_eng
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV Nr. 07 / 2009 PËR REGJISTRIMIN, ÇREGJISTRIMIN DHE PAJISJEN ME NUMER FISKAL


21.05.2008
Udhezim_Administrativ_3_2008
Udhëzim Administrativ nr.03/2008, Për venien e urdhër- vjeljeve në llogaritë bankare dhe llogaritë e mbajtura në institucionet tjera financiare


20.05.2008
Udhezim_Administrativ_2_2008
Udhëzim Administrativ nr.02/2008, për mënyren perllogaritese të zhvlerësimit krahas rregullores 2005/51.


29.12.2006
Udhezimi_11_2006
Udhëzimi Administrativ nr.11/2006, datë 09/10/2006, Ndryshimi i Udhëzimit Administrativ nr.2005/05 në zbatim të Ligjit nr. 2004/48, Mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat


28.12.2006
Udhezimi_10_2006
Udhëzim Administrativ nr.10/2006, datë 09/10/2006 në zbatim të Rregullorës së UNMIK-ut nr. 2005/56 dhe Rregullorës nr. 2006/01 (të ndryshuar) mbi taksën shtesë në fitimet neto


27.12.2006
Udhezimi_02_2006
Udhëzim Administrativ Nr. 02/2006, Për zbatimin e Ligjit nr.2004/35 për Lojërat e Fatit


04.06.2006
Udhezim_03_2005
Udhëzim Administrativ nr. 03/2005 – Datë .02.2005 – Zbatimi i rregulloreve të UNMIK-ut nr. 2002/3 dhe nr. 2004/51 – Mbi Tatimin në Fitim dhe Tatimin në të Ardhurat e Korporatave


04.06.2006
Udhezimi_05_2005
Udhëzim Administrativ Nr. 05/2005 – Mbi implementimin e ligjit Nr.2004/48 mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat


03.06.2006
Udhezim_02_2005
Udhëzim Administrativ nr. 02/2005 – Datë .02.2005 – Për zbatimin e rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/52 mbi Tatimin në të Ardhura Personale


02.06.2006
Udhezim_01_2005
Udhëzim Administrativ nr. 01/2005 – Datë .02.2005 – Mbi zbatimin e rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/51 – Mbi Tatimin në të Ardhura të Korporatave


01.06.2006
Udhezim_01_2004
Udhëzim Administrativ nr. 01/2004 – Datë 1 shtator 2004 – për zbatimin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar


31.05.2006
Udhezim_02_2002
Udhëzimi Administrativ nr. 02/2002 – Datë 01.04.2002 – Mbi zbatimin e Tatimit në Fitim në Kosovë


30.05.2006
Udhezim_01_2002
Udhëzim Administrativ nr. 01/2002 – Datë 20.02.2002 – Mbi zbatimin e Tatimit mbi të Ardhurat Personale


29.05.2006
Udhezim_01_2001
Udhëzim Administrativ nr. 01/2001 – Datë 05/31/2001 – Për zbatimin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar


28.05.2006
Urdheres_2000_07
Zbatimi i rregullores së UNMIK-ut nr.2000/20 mbi Administratën dhe Procedurat Tatimore të datës 12 prill 2000


27.05.2006
Urdheres_2000_06
Zbatimi i rregullores së UNMIK-ut nr.2000/20 mbi Administratën dhe Procedurat Tatimore të datës 12 prill 2000


26.05.2006
Udhezim_3_2000
Udhëzim Administrativ nr. 2000/03 – Mbi zbatimin e rregullores për vendosjen e Tatimit të Paragjykuar


25.05.2006
Udhezim_1_2000
Udhëzimi I Administrates Tatimore Nr. 1/2000 -Organizimi dhe Procedurat e Administrates Tatimore.