FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – është marrëveshje në mes të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, e cilat obligon institucionet financiare të raportojnë përmes Administratës Tatimore të Kosovës për llogaritë financiare të shtetasve amerikan tek Shërbimi i të Hyrave të Brendshme të ShBA-së .

 

17.05.2018
NJOFTIM MBI NDRYSHIMET APO KUFIZIMET E FORMATIT TË ELEMENTIT DocRefId
04.04.2018
NJOFTIM
14.02.2018
Udhëzime të ndryshuara që lidhen me sigurimin dhe raportimin e numrave identifikues të tatimpaguesit dhe datave të lindjes të Institucioneve Financiare
03.02.2017
FATCA XML skema v2.0 – Instruksione të përgatitjes së skemës


16.11.2016

Ju mund ta shkarkoni dokumentin

04.07.2016

Ligji për marrëveshjen FATCA:

Seksionet 1471 dhe 1472 të Kodit të të Ardhurave të Brendshme të Shteteve të Bashkuara të referuara ne marrëveshje:

Lidhjet elektronike me Shërbimin e Brendshëm të të Hyrave të ShBA-ve në lidhje me çështje që lidhen me marrëveshjen FATCA:

Personat kontaktues në Administratën Tatimore të Kosovës:

Për çështje teknike:

Rifat Hyseni
Email: rifat.hyseni@atk-ks.org
Tel: +381 38 200 250 15

Për çështje joteknike:

Nevahi Rexhepi
E-mail: nevahi.rexhepi@atk-ks.org
Tel:+381 38 200 250 05