FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – është marrëveshje në mes të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, e cilat obligon institucionet financiare të raportojnë përmes Administratës Tatimore të Kosovës për llogaritë financiare të shtetasve amerikan tek Shërbimi i të Hyrave të Brendshme të ShBA-së .

 

30.03.2020
24.03.2020
24.03.2020
05.11.2019
29.07.2019

Këto udhëzime janë të përgatitura nga IRS dhe si të tilla janë të përgjithësuara e nuk janë për ndonjë shtet të caktuar

15.05.2019
Certifikata e statusit të huaj të Pronarit Përfitues për mbajtje në burim të tatimit dhe raportimit për Shtetet e Bashkuara (Individët)
15.05.2019
Udhëzime për Formularin W-8BEN
05.04.2019
Të rejat nga FATCA dhe informata të tjera
17.05.2018
NJOFTIM MBI NDRYSHIMET APO KUFIZIMET E FORMATIT TË ELEMENTIT DocRefId
04.04.2018
NJOFTIM
14.02.2018
Udhëzime të ndryshuara që lidhen me sigurimin dhe raportimin e numrave identifikues të tatimpaguesit dhe datave të lindjes të Institucioneve Financiare
03.02.2017
FATCA XML skema v2.0 – Instruksione të përgatitjes së skemës


16.11.2016

Ju mund ta shkarkoni dokumentin

04.07.2016

Ligji për marrëveshjen FATCA:

Seksionet 1471 dhe 1472 të Kodit të të Ardhurave të Brendshme të Shteteve të Bashkuara të referuara ne marrëveshje:

Lidhjet elektronike me Shërbimin e Brendshëm të të Hyrave të ShBA-ve në lidhje me çështje që lidhen me marrëveshjen FATCA:

Personat kontaktues në Administratën Tatimore të Kosovës:

Për çështje teknike:

Rifat Hyseni
Email: rifat.hyseni@atk-ks.org
Tel: +381 38 200 250 15

Për çështje joteknike:

Fjolla Muja
E-mail: fjolla.muja@atk-ks.org
Tel:+381 38 200 250 71