Shteti

 Në fuqi nga Kosova

 E zbatueshme

 Komente

23.02.2010

13.04.2012

Nga Ish Jugosllavia

09.07.2015

Shtator, 2010

01.01.2016

Janar, 2011

Ende nuk ka hyrë në fuqi

Ende nuk është e zbatueshme

02.09.2011

02.09.2011

Nga Ish Jugosllavia

02.09.2011

02.09.2011

Nga Ish Jugosllavia

15.06.2008

15.06.2008

Nga Ish Jugosllavia

13.01.2014

01.01.2015

04.12.2017

01.01.2018

06.06.2011

01.01.2014

14.04.2014

01.01.2015

25.04.2014

01.01.2016

08.11.2012

01.01.2016

Ende nuk ka hyrë në fuqi

Ende nuk është e zbatueshme