Shteti

 Në fuqi nga Kosova

 E zbatueshme

 Komente

23.02.2010

13.04.2012

Nga Ish Jugosllavia

09.07.2015

Shtator, 2010

01.01.2016

Janar, 2011

Ende nuk ka hyrë në fuqi

Ende nuk është e zbatueshme

02.09.2011

02.09.2011

Nga Ish Jugosllavia

02.09.2011

02.09.2011

Nga Ish Jugosllavia

15.06.2008

15.06.2008

Nga Ish Jugosllavia

13.01.2014

01.01.2015

04.12.2017

01.01.2018

06.06.2011

01.01.2014

14.04.2014

01.01.2015

25.04.2014

01.01.2016

08.11.2012

01.01.2016