Manuale&Prezantime

Modifikuar më dhjetor 5, 2017


MANUALET


 21.06.2012
Udhëzues për Punëdhënësit – Çka duhet të dini për Tatimin në Paga dhe Kontribute Pensionale?
25.05.2012
Udhëzues për deklarim të Pagave dhe Pensioneve përmes EDI-t
25.04.2012
Udhëzues për EDI
19.06.2013
 Udhëzues për vërtetim tatimor


PREZANTIMET


17.11.2017
Aplikimi i Ngarkesës së kundërt të TVSH-së për shërbimet në lëmin e ndërtimtarisë
brenda vendit
17.11.2017
Aplikimi i Ngarkesës së kundërt të TVSH-së për shërbimet e blera jashtë Kosovës
07.07.2017
Seminar për partnerët strategjik të programit AGRO/USAID
05.07.2017
Konferencë për media – Zhvillimet në ATK
09.02.2017
Folderi Sminar për OJQ
01.02.2017
1. Deklarimi i Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes
2. Aplikimi i Ngarkeses së Kundert në Ndertimtari
3. Deklarimi vjetor
4. Kërkesat për Raportim Financiar
5. Raportimi i Blerjeve mbi 500 euro
28.12.2016
Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH-së për shërbimit në lëminë e ndërtimtarisë
28.12.2016
Seminar për sigurime shëndetësore
09.11.2016
Folderi Seminar për organizata buxhetore
23.05.2016
1392729312_folder Trajnim për OJQ Maj 2016 – PDF
11.03.2016
1392729312_folder Deklarimi Vjetor PD-CD-DO
1392729312_folder Ngarkesa e kundërt në ndërtimtari
29.02.2016
SISTEMI TATIMOR – Shkollat e mesme
02.02.2016
1392729312_folder Prezantimi KKRF
02.02.2016
1392729312_folder Deklarimi vjetor dhe raportimi i blerjeve mbi 500 €
 10.09.2015
1392729312_folder Prezantimi Pakoja e re Fiskale
25.04.2012
Reformat në deklarmin e tatimeve
25.04.2012
Reformat në regjistrimin e bizneseve
15.02.2014
1392729312_folder Procedurat e Rimbursimit
15.02.2014
1392729312_folderDeklarimi vjetor
 19.02.2014
Prezentimi – Raporti vjetor i punës 2013
02.05.2014
Folderi SEMINAR ME OJQ