Ndërpritet shkarkimi i formularit TV përmes ueb-faqes së ATK-së, deklarimi dhe pagesa bëhet vetëm përmes Sistemit Elektronik – EDI

Publikuar më December 21, 2012 14:45

EDIAdministrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga data 31 Dhjetor 2012, do të përfundoj mundësinë e deklarimit dhe pagesës së Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, përmes formës së vjetër – shkarkimit të formularëve tatimor nga ueb-faqja e ATK-së.
Pas kësaj date, deklarimi dhe pagesa për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, do të bëhet vetëm përmes Sistemit Elektronik – EDI.
Pra, nga data 01 Janar 2013, mënyra e deklarimit dhe pagesës së TVSh-së, përmes EDI-t, do të jetë forma e vetme për të gjithë tatimpaguesit nga të cilët kërkohet të deklarojnë për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar.

Ky proces është duke funksionuar në nivelin e duhur, si dhe është vlerësuar lart, si nga komuniteti i biznesit, ashtu edhe nga palët e tjera të interesit.
Gjithashtu, ju njoftojmë se ATK-ja së shpejti do të filloj me procesin e deklarimit elektronik përmes EDI-t edhe për llojet e tjera të tatimeve.


Nëse keni paqartësi rreth regjistrimit, deklarimit dhe pagesës në mënyrë elektronike për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, mund të drejtoheni tek zyra e juaj regjionale e ATK-së, ose të shkruani e-mail, në adresën: edi@atk-ks.org.
Administrata Tatimore e Kosovës