KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues për TM2 2017

Administrata Tatimore e Kosovës me datë 2 Gusht ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues, për rimbursim të qytetarëve nga grumbullimi i kuponëve fiskal për periudhën e TM2 2017. Tërheqja e numrave potencial fitues është transmetuar drejtpërdrejt në RTK, ku janë tërhequr tre numra potencial fitues, ashtu siç është e specifikuar në Udhëzimin Administrativ 01/2017.  …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Ministri i Financave, nxjerr Udhëzim Administrativ për Transferimin e Çmimit

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se me datë 20.07.2017, Ministri i Financave ka nxjerr Udhëzimin Administrativ MF-Nr. 02/2017 për Transferimin e Çmimit. Ky Udhëzim Administrativ përcakton rregullat dhe procedurat për administrimin dhe zbatimin e transferimit të çmimeve në përputhje me dispozitat e nenit 27 të Ligjit Nr. 05/L-029 për Tatimin mbi të Ardhurat e …

KOMUNIKATË E BRENDSHME – Unifikimi i shërbimeve ndaj tatimpaguesve

Departamenti i Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve – Zyra Qendrore, ka mbajtur sot takimin e rregullt mujor me udhëheqësit e shërbimit të tatimpaguesve nga regjionet, si dhe këshilltarët tatimor nga regjionet dhe zyra qendrore. Ky takim është mbajtur në bashkëpunim me departamentet tjera të ATK-së, me qëllim që të diskutohen temat si në vijim: 1.Udhëzuesi …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK realizoi Seminar për Asociacionin e Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës – AMIK

Administrata Tatimore e Kosovës, ka realizuar Seminar për anëtarët e Asociacionit të Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës (AMIK). Temat të cilat u prezantuan/trajtuan në këtë seminar, ishin: -Tatimi në Paga dhe Kontributet Pensionale; -Tatimi në Qira; -Tatimi mbi Vlerën e Shtuar; -Tatimi në të Ardhura të Korporatave; -Raportimi i blerjeve mbi 500 euro; -Deklarimi përmes Sistemit …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtoria e Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës në aksion për luftimin e evazionit fiskal

Departamenti i Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, sot ka zhvilluar një aksion me ç ‘rast ka bërë bastisjen e një lokacioni në qytetin e Ferizajt. Rasti në fjalë dyshohet për evazion fiskal-konkretisht për transaksione fiktive. Departamenti i Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës me autorizimin e Prokurorisë Themelore në Ferizaj, ka qenë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK së shpejti do të zëvendësojë sistemin e teknologjisë informative

Sot është mbajtur takimi i përbashkët i Komitetit Drejtues për procesin e modernizimit te proceseve dhe sistemit te teknologjisë informative në Ministrin e Financave, lidhur projektin per integrimin e sistemit për teknologji informative. Qëllimi bazë i këtij projekti është modernizimi i proceseve biznesore, lehtësirave per përmbushjen e tatimeve nga tatimpaguesit, ofrimi i shërbimeve elektronike me …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, realizoi Seminar për partnerët strategjik të programit AGRO / USAID

Administrata Tatimore e Kosovës, në bashkëpunim me programin AGRO të USAID-it, ka organizuar Seminar dy ditor për partnerët strategjik të programit AGRO. Më konkretisht, pjesëmarrës në këtë seminar ishin: pikat grumbulluese dhe shoqatat regjionale të mjedrave – Shoqata “Mjedra e Kosovës”, pikat grumbulluese të bimëve mjekuese dhe aromatike – Shoqata “Organika”, përpunuesit e pemëve dhe …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Edhe pak kohë ka mbetur për të përfituar nga shlyerja e borxhit ndaj Administratës Tatimore të Kosovës

Administrata Tatimore e Kosovës, është duke zbatuar Ligjin Nr.05/L-043 i plotësuar me Ligjin Nr.05/L-0119 për Faljen e Borxheve Publike. Ky Ligj është në fuqi vetëm deri më 01 Shtator 2017, andaj subjektet që mund të përfitojnë nga falja e borxheve publike sipas këtij Ligji, këtë të drejtë mund ta realizojnë vetëm deri me këtë datë. …