Komunikatë për media – Verifikimi i mallit pa dokumentacion

Gjatë këtyre kontrolleve, kërkohet verifikimi i prejardhjes së mallit, bazuar Nenin 19 të Udhëzimit Administrativ Nr. 15/2010: – DUD-in Doganor, i cili dëshmon se mallrat kanë kaluar përmes kufirit dhe i janë nënshtruar procedurave doganore. Në këto raste është me rëndësi të evidentohet marrësi i mallrave, – Dokumenti i Transportit / Fletë-dërgesa – I tërë …

Njoftim pë tatimpagues – Pezullohet afati për fiskalizim tek shitësit e derivateve të naftës

Vendimi për pezullim është marrë më 21.03.2014, në takimin e përbashkët në mes të : Ministrisë së Financave Administratës Tatimore të Kosovës Shoqatës së naftëtarëve të Kosovës Odës Ekonomike Amerikane dhe Odës Ekonomike të Kosovës. Pezullimi i njoftimit të sipërpërmendur do të vlej deri në njoftimin e radhës i cili do të publikohet nga  Administrata …

Njoftim për tatimpagues – Deklaro saktë tatimin

Disa nga veprimtaritë në vijim, nuk zbatojnë këtë obligim, prandaj ATK, u bënë thirrje që të deklarojnë apo korrigjojnë sa më parë deklaratat e tyre dhe të përmbushin të gjitha obligimet tatimore të parapara me Legjislacionin Tatimor: Identifikimi i bizneseve, të cilat nën-deklarojnë pagat e punëtorëve, si dhe ndërmarrja e masave me qëllim të paraqitjes …

Komunikatë për media – Takime pune në mes AKB dhe ATK

Kryetari i AKB-së, z.Agim Shahini në këtë drejtim potencoi se duhet të vazhdohet bashkëpunimi dhe ngritja e kapacitete të të dyja institucioneve të mbledhjes së të hyrave duke synuar çdo herë trajtimin e barabartë dhe me transparencë. “Nuk duhet që dikush të jetë më i privilegjuar se palët tjetra, apo në këtë drejtim të mos …

ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik – Procedurat për Transferimin e Pronësisë tek Ndryshimi në Formën e Biznesit”

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është që bizneseve të cilat janë të interesuara të bëjnë transferim të pronësisë tek ndryshimi në formën e biznesit, t’u ofroj informata për hapat që duhet ndërmarrë për të bërë ndryshimet e tilla. Ky Vendim hyri në fuqi me datë, 20.03.2014. Vendimin Shpjegues Publik, për Procedurat për Transferimin e …

Pajisu me Arkë Fiskale dhe lësho Kupon Fiskal!

Disa nga veprimtaritë, si: tregti, prodhim, shërbim, shëndetësi, hoteleri, arsim, transport, artistike-zbavitëse, etj. nuk zbatojnë këtë obligim, prandaj ATK, u bënë thirrje që të pajisen me Arkë Fiskale dhe të lëshojnë kupon fiskal. Identifikimi dhe fiskalizimi i bizneseve të cilat nuk janë të pajisura me Arka Fiskale, si dhe identifikimi dhe ndërmarrja e masave korrigjuese …

Njoftim për tatimpagues – Mbaj dokumentacionin sipas ligjit!

ATK-ja vlerëson se numri i tatimpaguesve, të cilët krijojnë dhe mbajnë dokumentacionin jo në rregull është i konsiderueshëm, i cili shkakton efekte negative në aktivitetet biznesore, krijon  klimë jo konkurruese dhe jo lojale për vet operimin e biznesit dhe njëkohësisht krijon humbje për buxhetin e Kosovës. Në identifikimin e rasteve të tilla ATK-ja, në bazë të kompetencave …

ATK, realizoi seminaret me tatimpagues

Qëllimi i mbajtjes së këtyre sminareve ishte prezantimi i mënyrës së deklarimit vjetor, duke përfshirë: deklarimin dhe pagesën e Tatimit në të Ardhurat Personale, deklarimin dhe pagesën e Tatimit në të Ardhurat e Korporatave, deklarimin e të Ardhurave nga Ortakëritë, Raportimin e Blerjeve mbi 500€, Tatimin e Mbajtur në Burim dhe Procedurat e Rimbursimit të …