Komunikatë për media – Dogana dhe ATK thellojnë bashkëpunimin në luftimin e parregullsive në sektorin e lojërave të fatit

Mbështetur në këtë plan po ndërmerren të gjitha veprimet ligjore për lokalet e lojërave të fatit të cilat gjinden në afërsi të objekteve edukative-arsimore, të institucioneve historike fetare dhe të pronës komunale, se nuk do të lejohet asnjë operim i kësaj veprimtarie i cili është në kundërshtim me dispozitat ligjore të Ligjit 04/L-080 dhe U.A. …

Njoftim për tatimpagues – Kërkesë për respektimin e ligjit për lojërat e fatit nr 04L-080

Administrata Tatimore e Kosovës inkurajon tatimpaguesit e subjekteve të Lojërave të Fatit për respektimin e këtij ligji në të kundërtën  do të ndërmerr të gjitha veprimet ligjore që kërkesat ligjore të zbatohen në përpikëri dhe në të gjitha rastet ku konstatohen shkeljet do të zbatoje masat ndëshkimore deri te mbyllja e veprimtarisë dhe tërheqjen e …

Komunikatë për media – Aksione shtesë në veprimtaritë e lojërave të fatit

Administrata Tatimore e Kosovës ka bërë rreth 864 vizita te bizneset e lojërave të fatit duke  përfshirë vizitat vëzhguese, përmbushëse dhe të tjera për aktivitetet e subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë e lojërave të fatit, njëkohësisht. ATK-ja ka njoftuar te  gjitha bizneset e lojërave të fatit se ato biznese të cilat kanë pika në afërsi të …

Komunikatë për media – ATK e përkushtuar të siguroj transparencë dhe trajtim të barabartë

Administrata Tatimore të Kosovës i siguron të gjithë qytetaret e Republikës se Kosovës se ne vazhdimësi do të jetë e përkushtuar në arritjen e objektivave dhe misionit të saj për ofrimin e shërbimeve profesionale, transparente dhe në Administratën Tatimore të Kosovës do te këtë vend vetme për zyrtar me integritet të lart moral dhe profesional. …

(sq)

Ç’REGJISTRIMI NGA TVSH  Çdo person i regjistruar për TVSh, në mënyrë të detyruar apo edhe vullnetare, mund të kërkojë nga ATK që të ç’regjistrohet për qëllime të TVSh-së, nëse në 12 muajt e fundit qarkullimi i tij ka rënë nën pragun prej 50,000€, pragu i përcaktuar me Nenin 6 të Ligjit Nr. 03/L-146 për TVSh. …

Njoftim – Verifikimi i vërtetimit tatimor

Pra, Institucionet të cilat pranojnë Vërtetimin Tatimor gjatë shqyrtimit të lëndëve për të cilat është kërkuar dëshmia mbi gjendjen që personi ka në ATK, kanë  mundësi të bëjnë verifikimin se ai Vërtetim Tatimor  është identik me gjendjen e atij personi në Administratën Tatimore të Kosovës, në datën kur është lëshuar vërtetimi. Verifikimi i Vërtetimit Tatimor, …

(sq)

Gjatë prezantimit, gjerësisht u sqarua se përmbushja e obligimeve tatimore nga qytetarët e Kosovës, në mënyrë direkte krijon parakushte më të mira për ngritjen e  mirëqenies së qytetarëve të Kosovës, në të gjitha fushat e jetës. Gjithashtu, nxënësit kuptuan se Tatimi mundëson gjëra të cilat nuk do të mund t’i krijojë një njeri i vetëm, …

(sq)

Zyrtarët nga ATK janë trajnuar në përgatitjen e strategjisë, teknikat e hetimit,  trajtimin e rasteve të ndërlikuara, trajtimin e industrive të caktuara dhe ndërlidhjen e aktiviteteve kur shmangia është prezente. Ky trajnim do t’i paraprijë hartimit të një strategjie më efikase nga ATK, për vlerësimin e rrezikut dhe menaxhimin e tij,  duke bërë të mundur …

(sq)

Lidhur me rolin dhe rëndësinë e tatimeve, Administrata Tatimore e Kosovës, kishte përgatitur materialin në formë vizuale, enkas për nivelin e njohurive të nxënësve, të cilin para të pranishmëve e shpalosi Menaxheri i Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve, Sami Salihu. Gjatë prezantimit, gjerësisht u sqarua se përmbushja e obligimeve tatimore nga qytetarët e Kosovës, në …

(sq)

Nga ana tjetër zt. Aruqaj nga policia e Kosovës theksoj se gjate kësaj periudhe ka arrestuar 24 persona te involvuar ne kontrabandim me mallra, 11 nga këta janë në paraburgim kurse pjesa tjetër janë liruar në procedura të rregullta gjyqësore. Gjithashtu vlen te theksohet se grupi punues është duke u përkrahur edhe nga Prokuroria e …