Njoftim për tatimpagues – Raportimi i blerjeve mbi 500 €

Raportimi bëhet Online nga Ueb faqja e ATK-së www.atk-ks.org , duke klikuar në linkun Raporto Blerjet mbi 500 euro, i cili gjendet në rubrikën e Shërbimeve Elektronike, në anën e majtë të ueb faqes, ku përmes linkut Udhëzime, mund të informoheni për të gjithë hapat që duhet t’i ndërmerrni për të dorëzuar Raportin e blerjeve …

Komunikatë për media – Ministri i financave Avdulla Hoti vizitoi sot Administratë Tatimore të Kosovës

  z.Haliti gjatë takimit  nënvizoj se “në vazhdimësi kemi një trend stabil të të hyrave të rregullta , ofrim të shërbimeve mbi 44,000 t/p deklarojnë e paguajnë tatimet nga zyre e shtëpitë e veta përmes EDI-t, shërbimet e ofruara janë ndër shërbimet më të mira institucionale në vend, duke ju mbajtur dhe krijimin e një …

Komunikatë për media – Studentët e Universitetit Amerikan në Kosovë-AUK, njoftohen në fushën e tatimeve

Temat të cilat u prezantuan/trajtuan në këtë seminar, ishin: Çfarë janë tatimet?, Si mblidhen tatimet?, Çfarë janë taksat?, Cilët janë Trupat Administrativ Tatimor?, Llojet e tatimeve, Normat tatimore, Përmbushja e detyrimeve tatimore, Parimet bazë të ndërtimit të një sistemi tatimor, Lehtësitë në pagesë të tatimeve, Vetëdijesimi për të marrë kuponin fiskal dhe Linja e bashkëpunimit …

Njoftim për tatimpagues – Regjistrimi i mallërave në stoqe

Shënimet e regjistrimit të mallrave, përfshijnë treguesit vijues:   Regjistrimi i mallrave duhet të mbahet me çmimin e kostos. Administrata Tatimore e Kosovës, i rikujton të gjithë tatimpaguesit, të cilët nuk respektojnë afatin e paraparë për të regjistruar mallrat në stoqe, se do të jenë objekt i masave ndëshkuese të parapara me Legjislacionin Tatimor të …

Njoftim për media – ATK realizoi seminar për nxënësit e shkollave të mesme në Gjakovë

Prezantimi është mbajtur për tri grupe të nxënësve në amfiteatrin e Gjimnazit “Hajdar Dushi” në Gjakovë. Pjesëmarrës në këtë seminar ishin nxënësit/maturantët e Shkollave të Mesme, si: Gjimnazi “Hajdar Dushi”, Shkolla e Mesme Ekonomike “ Kadri Kusari”, Shkolla e Mesme “Nexhmendin Nixha”, si dhe Qendra për Aftësim Profesional “Gjon Nikollë Kazazi”. Temat të cilat u …