Njoftimin për Tatimpagues – Lidhur me afatet për fiskalizim

Administrata Tatimore e Kosovës është e përkushtuar në realizimin e detyrave dhe obligimeve që dalin nga legjislacioni tatimor dhe plani strategjik i ATK-së. Kontribut të veçantë në ngritjen e mirëqenies për të gjithë qytetarët e Kosovës,  kanë të gjithë tatimpaguesit që i kryejnë me obligimet e tyre tatimore konform kërkesave të legjislacionit tatimor, të aplikueshëm …

ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS Organizon SEMINAR ME TATIMPAGUES

TEMA: Deklarimi vjetor, PD,CD,DO,Raportimi i blerjve mbi 500 €, Tatimi i Mbajtur në Burim etj. Procedurat e Rimbursimit SEMINARI MBAHET: Në këto seminare marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqësues të tyre), përfaqësues të njësive të përhershme, kontabilistë dhe qytetarë të interesuar, me qëllim që të informohen për mënyrën e Deklarimit Vjetor, si PD,CD, DO, Raportimi …

Njoftim për Tatimpagues – Verifikimi i librave dhe regjistrimeve të veprimtarive ekonomike

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjitha veprimtaritë ekonomike se janë të obliguara të mbajnë librat dhe regjistrimet konform legjislacionit tatimor. Veprimtaritë ekonomike, të cilat krijojnë dhe mbajnë dokumentacione jo në rregull, si: shitje pa destinim-personave fizik, blerjet nga personat fizik, mos-dokumentimi dhe dokumentimi fiktiv, malli pa prejardhje-origjinë, fryrja e shpenzimeve, lëshimi i kuponëve fiskal …

Njoftim për tatimpagues – Zona A e ndaluar për organizimin e Lojërave të Fatit në Komunën e Prishtinës

Administrata Tatimore e Kosovës bazuar në ligjin 04/L-080 si dhe udhëzimin administrativ ( NR. 3/2013) të këtij ligji kërkon nga të gjitha subjektet që organizojnë lojërat e fatit që të respektojnë ligjin për lojërat e fatit, respektimin e distancës prej objekteve edukativo–arsimore, institucioneve historike, fetare dhe të pronës komunale. Bashkangjitur gjeni hartën ‘Zonën A për …

Komunikatë për media – Tejkalohet planifikimi i të hyrave për vitin 2013

Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës Behxhet Haliti, ndër të tjera theksoj; “planifikimi i aktiviteteve gjatë punës tonë është shumë dimensional  dhe në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare, ku ATK përmendet si shembull i mirë nga institucionet ndërkombëtare,  të cilat e monitorojnë punën e saj. Në këto plane nga faza fillestare …

Njoftim për tatimpagues – Regjistrimi i mallrave në stoqe

Shënimet e regjistrimit të mallrave, përfshijnë treguesit vijues:   Regjistrimi i mallrave duhet të mbahet me çmimin e kostos. Administrata Tatimore e Kosovës, i rikujton të gjithë tatimpaguesit, të cilët nuk respektojnë afatin e paraparë për të regjistruar mallrat në stoqe, se do të jenë objekt i masave ndëshkuese të parapara me Legjislacionin Tatimor të …

Njoftim për tatimpagues – Raportimi i blerjeve mbi 500 €

Të gjithë personat e përfshirë në afarizëm të cilët tatohen në bazë të të hyrave reale Qeveria dhe Komunat e Republikës së Kosovës OJQ-të, Institucionet Publike dhe Organizatat e ngjashme Universitetet, Spitalet dhe Institucionet e ngjashme publike apo private, pa marrë parasyshë a janë të regjistruara për TVSh apo jo, etj. Raportimi bëhet Online nga …

Komunikatë për media – Dogana dhe ATK thellojnë bashkëpunimin në luftimin e parregullsive në sektorin e lojërave të fatit

Mbështetur në këtë plan po ndërmerren të gjitha veprimet ligjore për lokalet e lojërave të fatit të cilat gjinden në afërsi të objekteve edukative-arsimore, të institucioneve historike fetare dhe të pronës komunale, se nuk do të lejohet asnjë operim i kësaj veprimtarie i cili është në kundërshtim me dispozitat ligjore të Ligjit 04/L-080 dhe U.A. …

Njoftim për tatimpagues – Kërkesë për respektimin e ligjit për lojërat e fatit nr 04L-080

Administrata Tatimore e Kosovës inkurajon tatimpaguesit e subjekteve të Lojërave të Fatit për respektimin e këtij ligji në të kundërtën  do të ndërmerr të gjitha veprimet ligjore që kërkesat ligjore të zbatohen në përpikëri dhe në të gjitha rastet ku konstatohen shkeljet do të zbatoje masat ndëshkimore deri te mbyllja e veprimtarisë dhe tërheqjen e …