Komunikatë për media – Takimi i radhës me miqtë e ATK-së

z. Haliti duke i falënderuar përfaqësuesit e institucioneve për bashkëpunimin deri më tani, ka shprehur gatishmërinë e ATK-së për vazhdimin e bashkëpunimit edhe në të ardhmen, për arritjen e sukseseve të përbashkëta. Ai pastaj shpalosi progresin e arritur për periudhën Janar-Shtator 2014: Në vitin 2014, ATK ka vazhduar me realizimin e objektivave sipas planeve strategjike …

Njoftim për tatimpagues – ATK rifreskoi doracakun Pyetje-Përgjigje

Doracaku – Pyetje & Përgjigje, i cili do të rifreskohet në vazhdimësi, aktualisht përfshinë trembëdhjetë (13) kapituj, si: Regjistrimi i tatimpaguesve, Deklarimi, Ç’regjistrimi i Biznesit, Deklarimi Elektronik, Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, Tatimi në të Ardhura Personale, Tatimi në të Ardhurat e Korporatave, Pagesa e Tatimeve, Arkat Fiskale, Ankesat, Mbledhja e Detyrueshme, Raportimi i Blerjeve …

Komunikatë për media – Takim me përfaqësuesit e bizneseve të derivateve

Ndër të tjera,  zyrtarë nga Administrata Tatimore nënvizuan se ATK mbetet e përkushtuar në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive  që dalin nga legjislacioni tatimor, kërkesa këto të përcaktuara me ligj për të regjistruar transaksionet përmes pajisjeve elektronike fiskale dhe të lëshimit te kuponëve fiskal, me rastin e shitjes së   mallrave  dhe shërbimeve,  në mënyrë që …

Njoftim për tatimpagues – Statusi i biznesit në ATK, mund të verifikohet edhe përmes ueb-faqes së ARBK-së

ATK, në përpjekje që të ofroj lehtësira për tatimpagues, të evitoj gabimet e mundshme, si dhe të mbroj deklaruesit e rregullt të cilët paraqesin shënime reale, ka mundësuar verifikimin e Statusit të Tatimpaguesit në ATK edhe përmes ueb faqes zyrtare të ARBK-së. ATK, njëherësh, ju njofton se në vazhdimësi do të rifreskohen të dhënat në …

Komunikatë për media – Kërkesat e përcaktuar me ligj për të regjistruar transaksionet dhe lëshimi i kuponëve fiskal me rastin e shitjes së mallrave dhe shërbimeve

Procesi i fiskalizimit të tatimpaguesve, padyshim përbën një ndër objektivat madhore të ATK-së. Vlen të theksohet, që ky proces është i vazhdueshëm dhe deri më tani janë fiskalizuar mbi 20 tatimpagues, qarkullimi i përgjithshëm i të cilëve përbënë mbi 95% të qarkullimit të përgjithshëm të të gjithë tatimpaguesve  në Kosovë. Duhet pasur parasysh që procesi …

Njoftim për tatimpagues – Vazhdon fiskalizimi i tregtarëve të karburantëve

Me qëllim të rritjes së përmbushjes vullnetare të  obligimeve nga tatimpaguesit, ofrimit të shërbimeve profesionale, transparente dhe efektive dhe posaçërisht zbatimit të  drejtë dhe të  njëtrajtshëm të  legjislacionit tatimor për të gjithë tatimpaguesit, ATK kërkon nga bizneset që deri tani kanë dështuar të fiskalizohen, ta  përmbushin këtë detyrim  (përfundojnë procedurat e fiskalizimit), në afatin sa …

ATK publikon Fletëpalosjen “Instalo Pajisje Fiskale dhe lësho Kupon Fiskal”

Administrata Tatimore e Kosovës, në vazhdimësi do të identifikojë tatimpaguesit, të cilët i’u shmangen detyrimeve tatimore. Po ashtu, inkurajojmë Konsumatorët që të kërkojnë Kuponin Fiskal në momentin që pranojnë furnizime/shërbime. Krijo mirëqenie të përgjithshme, merr Kuponin Fiskal! Fletëpalosja “Instalo Pajisje Fiskale dhe lësho Kupon Fiskal!” është në dispozicion të tatimpaguesve në ueb-faqen e ATK-së www.atk-ks.org …

ATK publikon Broshurën për Personat Fizik “Të ardhurat tuaja janë objekt tatimi!”

Administrata Tatimore e Kosovës, në vazhdimësi do të identifikojë Personat Fizik, të cilët i’u shmangen detyrimeve tatimore. Njëherësh, ATK, inkurajon të gjithë Personat Fizik, që të deklarojnë dhe paguajnë detyrimet tatimore, në mënyrë që të mos bëhen objekt i ndëshkimeve. Broshura “Të ardhurat tuaja janë objekt tatimi!” është në dispozicion të tatimpaguesve në ueb-faqen e …